SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG

Referat af
Generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug den 8. april 2014.
 
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af beretning
 5. Godkendelse af årsrapport
 6. < >Godkendelse af driftsbudget for det følgende år, herunder fastlæggelse af kontingent og optagelsesgebyr samt evt. ændring af højeste antal aktive medlemmer.
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. < >
 
 
1. Valg af dirigent
Lone Severinsen valgtes som dirigent.
 
2. Valg af referent
Svend Friis valgtes som referent.
 
3. Bestyrelsens beretning
Formanden, Klaus Lange, afgav bestyrelsens beretning. Han nævnte bl.a. at huset fungerer meget godt nu, men at der er småproblemer, som der arbejdes  med, herunder et for varmt gulv i saunaen. Der arbejdes med et haveanlæg inden for en ramme på ca. 300.000 kr., som forventes færdiggjort i løbet af sommeren. Arbejdet med en bro var blevet en særlig udfordring, især fordi der var flere sten end forudset, som skulle fjernes inden broen kunne komme op. Udvidelse af badesæsonen er der skabt forståelse og accept for fra Københavns Havns side. Formanden orienterede om den gode udvikling mht. medlemsregistrerings-systemet, som bestyres af Allan Boe Petersen.
 
Mht. økonomien forklaredes budgetoverskridelsen på ca. 300.000 med udgifterne til broen og den manglende medlemsindsats/frivilligt arbejde som havde ført til, at man havde besluttet at betale sig fra færdiggørelsen af huset.  Medlemmernes benyttelse  af badehuset lå på ca. 80%, hvilket er pænt højt og viser, at vi har en aktiv medlemsskare.  SBBU’s aktiver på Svaneknoppen blev overtaget af LAVUK (klub for fysisk og psykisk udviklingshæmmede unge). Skurene, som vi stillede til SBBU’s rådighed, er nu vores, og det overvejes nu, hvad skurkapaciteten kan bruges til. De 250 på ventelisten forventes optaget som aktive medlemmer. Bestyrelsens holdning er, at vi ikke skal udvide antallet af medlemmer. 
 
Formanden besvarede en række spørgsmål:
 
Gæster: Det er muligt at invitere gæster den første og den sidste badedag.
 
Brug af haveanlægget om sommeren: Vi vil lade alle der har lyst til at bruge det, alle er velkomne. 
 
Flere gæstedage: Bestyrelsen overvejer positivt.
 
Brug af den gamle sauna: Det er LAVUK’s beslutning..
 
Plateauet på badetrappen: Det overvejes hvordan der kan bygges  flere trin på, så der tages bedre højde for lavvande.
 
Muligheden for at udvide mht. en gæsteordning, fx via et gæstebånd med tidsmæssigt begrænset gyldighed overvejes.
 
Kritik af rengøringen taget op; det nuværende firma fyres og der hyres et nyt.
 
Mht. udvidelse af badesæsonen: Er besluttet af bestyrelsen. Godkendes næste år.
 
Det understregedes, at i den udvidede badesæson, dvs. maj og oktober, skal der bades med badetøj.
 
4. Godkendelse af beretning
Beretningen godkendtes.
 
5. Godkendelse af årsrapport
Allan Boe Petersen præsenterede årsregnskabet og nævnte herunder  at man er gået over til at følge året, således at regnskabet denne gang kun dækker over 8 måneder. Det gør det vanskeligt at sammenligne. Resultatet er godt, med ca. 1,5 mio på bundlinjen. Balancen viser, at vi nu er ejere af et badehus til 6,4 mio. Passivsiden ser godt ud og sikrer, at vi har en god økonomi, med en gæld på kun 1,8 mio. kr.
 
Årsrapporten godkendtes.
 
6. Forslag
Der var ikke indkommet forslag.
 
7. Godkendelse af driftsbudget for det følgende år, herunder fastlæggelse af kontingent og optagelsesgebyr samt evt. ændring af højeste antal aktive medlemmer.
Allan Boe Petersen præsenterede budgettet. Der regnes med at medlemstallet på 1750 ikke ændres. Kontingentet fastholdes også på det nuværende niveau. Fra og med 2016 vil badehuskontingentet blive droslet ned. Vi har regnet med 15 % udskiftning, men det er kun et overslag og der er en vis usikkerhed mht. indtægterne; dog er budgettet lagt med indregning af en vis elastik. Mht. udgifterne stiger år for år, og resultatet falder derfor også stille og roligt, hvilket også er hensigten, da det jo ikke er meningen at foreningen skal give overskud. Økonomien er så god, at badebeviserne kan tilbagebetales et år tidligere end forudsat.
 
Budgettet godkendes.
 
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
Peter Birgens og Jan Væver genvalgtes. Suppleant Anders Ronild og Kristian Møller Pedersen valgtes til bestyrelsen. Som ny suppleant valgtes Pop Kleberg.
 
9 . Valg af revisor
Revisor  Johnni Sørensen/BDO genvalgtes.
 
10. Eventuelt
Under eventuelt talte Mikkel Nordentoft om start af havkajakklub, i samarbejde med KØS, LAVUK m.fl. Han efterlyste interesserede, som vil være med til at starte en åben klub under folkeoplysningsloven. Han havde talt med DGI, som er interesserede i at der startes en klub op. Link til initiativet er via Facebook – Havkajakklubben Svanen.
 
Christian Sonne  takkede Birgit Heie, som ikke genopstillede til bestyrelsen, for en fantastisk indsats, specielt mht. medlemskartoteket.
 
 
 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

8. april 2014 kl. 19.30

Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø

Der vil være mulighed for at købe drikkevarer.

Medbring venligst det blå medlemsarmbånd, som vi i år vil benytte til registrering af stemmeberettigede.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af beretning
 5. Godkendelse af årsrapport
 6. Forslag
 7. Godkendelse af driftsbudget for det følgende år, herunder fastlæggelse af kontingent og optagelsesgebyr samt evt. ændring af højeste antal aktive medlemmer.
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 Ad pkt. 3: Bestyrelsens skriftlige beretning kan ses nedenfor.

Ad pkt. 5: Årsrapport kan ses nedenfor

Ad pkt. 6: Der er ikke indkommet forslag til behandling

Ad pkt. 7: Forslag til driftsbudget kan ses nedenfor. Der foreslås uændrede kontingenter og optagelsesgebyr.

Ad pkt. 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 7 medlemmer og 2 suppleanter. Aktuelt er der dog kun én suppleant, da der ikke opstillede flere ved forrige generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Flg. bestyrelsesmedlemmer er på valg:

 • Jan Væver - genopstiller
 • Peter Birgens - genopstiller
 • Birgit Heie - genopstiller ikke

Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Den nuværende suppleant, Anders Ronild, genopstiller

Bestyrelsen opfordrer til, at flere medlemmer opstiller.

Ekstraordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug


 
den 17.11.2014, restaurant Strandberg, Strandvænget 43, 2100 København Ø
 
Referat
 
Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Drøftelse og beslutning vedr. bestyrelsens forslag om at øge medlemstallet med yderligere 400 medlemmer.
 4. < >Valg af dirigent
Lone Severinsen valgtes som dirigent. Lone konstaterede at XGF var lovligt indkaldt.
 
 1. Valg af referent
Svend Friis valgtes som referent.
 
 1. Drøftelse og beslutning vedr. bestyrelsens forslag om at øge medlemstallet med yderligere 400 medlemmer.
Bestyrelsesformand Klaus Lange begrundede bestyrelsens indstilling om at øge medlemstallet med de ca. 400, der stod på ventelisten. Bestyrelsen havde kalkuleret med at ca. 300 medlemmer i lighed med tidligere år ville undlade at forny medlemsskabet i forbindelse med kontingentbetalingen, men mod forventning var tallet kun ca. 50. Det ville så indebære, at folk på ventelisten kunne se frem til at stå der i flere år. Bestyrelsen havde drøftet forskellige løsninger, fx med et begrænset medlemskab, der ikke gav adgang til badehuset i spidslastperioderne, men var nået til den konklusion, at det dels ville være meget tungt at administrere, dels ville give en uønsket opdeling af medlemmerne i et A- og B-hold. Samtidig var det bestyrelsens overbevisning, at en udvidelse af medlemstallet ikke ville overbelaste badehuset. Statistikken viste, at selv i spidslastperioder var der ledig plads i saunaen og omklædningen.  Det mest travle tidspunkt i år var lørdag den 11. januar, hvor der i løbet af den travleste time havde været 49 personer. Langt det meste af tiden var der rigeligt med plads, og hvis der i spidslastperioderne blev lidt for trangt for nogle var det bestyrelsens forventning, at det ville løse sig ved at en del af de, der havde mulighed for det, ville flytte deres badetid til mindre belastede tidspunkter.  Formanden understregede, at foreningen havde en sund økonomi, og det var altså ikke for at skaffe flere indtægter at man foreslog at udvide medlemstallet.
 
Der fulgte en livlig debat for og imod bestyrelsens forslag. En lang række indlæg støttede bestyrelsens forslag; især fandt mange, at de aldrig oplevede pladsmangel, selv i de travleste perioder.
 
Andre fandt, at der måtte dimensioneres efter hvornår der er flest. Desuden måtte man gå ud fra at mange af de nye medlemmer ville have et andet bademønster – de ville være mere dedikerede og i højere grad komme i spidslastperioderne.
 
Flere foreslog et differentieret medlemskab uden adgang i spidslastperioderne. Andre efterlyste mere statistik og et bedre beslutningsgrundlag. Det blev også stillet forslag om at man skulle lægge ud med kun at optage halvdelen, 200, fra ventelisten.
 
Det blev påpeget, at der var en stor sandsynlighed for, at man næste år ville stå i samme situation, og det var der ikke taget hensyn til. Derfor burde bestyrelsen til den ordinære GF fremlægge en strategi for, hvor mange der skulle være i foreningen og hvordan man håndterer optaget af nye medlemmer næste gang.

Endeligt pegede flere på, at hvis det blev et ja til bestyrelsens forslag, så burde der knyttes en person til huset, der kunne tage sig af de praktiske udfordringer med driften af huset.
 
Bestyrelsens forslag blev først sat til afstemning. Resultatet af afstemningen var, at 46 stemte for, 21 imod og 2 afstod fra at stemme.  Bestyrelsens forslag blev således vedtaget, og dermed bortfaldt forslaget om kun at optage 200 medlemmer.
 
 1. Eventuelt
Der var flere indlæg om svigtende teknik etc. og i fortsættelse heraf en opfordring til bestyrelsen om at ansætte en person til at tage sig af det tekniske/praktiske, hvilket de øgede kontingentindtægter bl.a. kunne bruges til.
 
 
 


Ordinær generalforsamling i SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG 8. april 2014


 

Bilag

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø