REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG9.september 2010 kl 19.00
 

Dagsorden

 
 
1. Valg af dirigent
 
2. Valg af referent
 
3. Bestyrelsens beretning
 
4. Godkendelse af beretning
 
5. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning.
 
6. Fastlæggelse af kontingent
 
7. Forslag
 
8. Valg af bestyrelse
 
9. Valg af Revisor
 
10. Eventuelt
 
 
 

1.    Dirigent

Klaus Lange foreslog advokat Christian Johansen som dirigent. Forsamlingen tiltrådte dette. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mail med 14 dages varsel jf. vedtægtens § 9 og at der ikke var indkommet forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen.
 

2.    Referent

Klaus Lange foreslog Lone Severinsen som referent. Forsamlingen tiltrådte dette.
 

3. Beretning

Klaus Lange fremlagde bestyrelsens beretning.
 
Klaus gav udtryk for, at han var overbevist om, at når tingene har fungeret så godt her det første år, er det fordi vi har holdt fast i vores oprindeligt formulerede basisbetingelser for, hvad vi mener vinterbadning og vores forening går ud på:
 
- at vi skal stifte og drive foreningen selv uden kommune/politikere.
- at vi er radiatorbadere – dvs at vi vil have en sauna
- at der skal være kort vej fra sauna til det kolde gys
- at det skal være trygt at dyppe sig (derfor lavede vi det vi kalder ”Lones trappe” hvor    der er en plads at stå på i vandet
- at man skal kunne gå op og ned samtidig ad trappen så man ikke risikerer at skulle ligge i det kolde og vente
- at når der bades kigger man i øjenhøjde og i  saunaen er man tildækket og den er fælles for mænd/kvinder/børn under ledsagelse
- at saunaen skal være tændt når folk ønsker at bade
- at de praktiske ting som rengøring, regnskab mv skal købes og betales af andre end medlemmer
- at vi alle sammen er viceværter – dvs. konstruktive forslag i stedet for brok.
 
Klaus bød velkommen til Østerbro Vikingelaugs tidligere medlemmer. De to foreninger forhandlede her i sommers og Østerbro Vikingelaug valgte så at nedlægge sig selv og overgå til os. 
 
Klaus orienterede om, at der i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger var blevet stillet 3mio kr til rådighed for en bygning i forbindelse med den nye strand. Foreningen har været indkaldt til drøftelse af anvendelse af disse penge. Vi foreslog her, at man ikke byggede et hus på stranden til vinterbadning, da det ikke ville kunne rumme sauna og herudover ville indskrænke åbningstiden, fordi det skulle være åbent for alle foreninger. Vi pegede i stedet på forbedrede adgangsforhold, forbedrede trapper på pieren og overdækkede omklædningsmuligheder nede på stranden.
 
Klaus orienterede endvidere om, at vores aftale om lån af bygning og flydebro gælder endnu 1 år endnu. Men at der er dialog omkring en forlængelse eller en mere permanent løsning. Vi er optimister og er klar til fortsat at gøre en indsats og bruge de kontakter vi kva vinterbadet har. Vi har med det nuværende kontingent på 600 kr mulighed for at opspare midler til når vi kan anlægge et permanent anlæg.
 
Ellers har året været præget af at skaffe medlemmer og få administration og bygninger til at fungere. Vi håbede på at finde 400 medlemmer men nåede det 3-dobbelte.
 
Vi har i bestyrelsen planer om det næste år at fokusere på kommunikation imellem de mange medlemmer. Vi er ved at indføre et medlemssystem (DI) som kan styre medlemsregistreringer og betaling bedre og vi håber på at få udviklet vores hjemmeside til at være kommunikationsforum for eksisterende medlemmer.
 
Bestyrelsen har haft et positivt og driftigt samarbejde – med rigtig mange møder og daglig mailkontakt. Og det er rigtig tilfredsstillende at det aldrig er et problem at finde frivillige hænder, når noget skal gøres.
 
Klaus sluttede med at takke for tilliden til bestyrelsens arbejde i det forløbne år. Ligesom han takkede Cafe Sundet, Sejlklubberne og Havnen for et godt og konstruktivt samarbejde i perioden.
 

4.    Godkendelse af beretning
Ledelsens beretning blev godkendt af forsamlingen

 

5.    Budget

Det fremgår af vedtægternes § 14, at første regnskabsår løber fra stiftelsen og indtil den 30.juni 2011. Foreningens bogholder gjorde her rede for foreningens økonomi pr. 30.juni 2010. Status for regnskabet blev udleveret og gennemgået.  
 

6.   Kontingent

Bestyrelsen foreslog at kontingentet for sæsonen 2010/2011 på 600 kr. Og at indmeldelsesgebyr for nye medlemmer yderligere er 300 kr. Forslaget blev godkendt af forsamlingen.
 

7 Forslag

a) Bestyrelsen foreslog følgende ændringer til vedtægten:
Tilføjelse til § 4 – ”at der til ordet ”nøgle-/adgangskort” tilføjes ”armbånd”
 
Begrundelse: Det har hidtil vist sig for omkostningsfyldt at etablere ”nøgle-/adgangskort”
 
Tilføjelse til § 5 2.linie – ”… en officiel venteliste, der offentliggøres på Foreningens hjemmeside” her tilføjes ”ventelistenummersystem”
 
Begrundelse: Dataloven hindrer, at vi offentliggør personers navne på hjemmesiden. Men vi kan fremover sikre at man får et ventelistenummer, hvor der på hjemmesiden så offentliggøres hvilke ventelistenumre, der er optaget pr. dags dato.
 
Tilføjelse til § 11 – bestyrelsen hæfter kun inden for den til enhver tid værende formue i foreningen.
 
Begrundelse Hvis der etableres yderligere byggearbejder i foreningens regi, vil det have betydning for det enkelte medlem af bestyrelsen, at det er tydeligt at man ikke påtager sig en personlig hæftelse
Forsamlingen godkendte ændringerne under punkt 7 a. 

b) Bestyrelsen bad generalforsamlingen om at godkende de regler, som bestyrelsen havde udarbejdet i årets løb for adgang/anvendelse – jf § 4, 4 afsnit de to sidste linier:

 • At medlemmer kan tage egne børn under 18 år med til badning.
 • At et medlem kan indmelde sit barn under 18 år mod betaling af gebyr på 300 kr.
 • Når barnet herefter bliver 18 år indgår det som medlem på fødselsdagen, hvis der indbetales almindeligt kontingent.
 • At man ikke kan have gæster med i øvrigt til badning
 • Vedr. husorden vil den blive fremlagt på generalforsamlingen som den har været opslået i klubhuset gennem vinteren”
Der udspandt sig en diskussion om punktet ”at medlemmer kan tage egne børn under 18 år med til badning”. Nogle i forsamlingen ønskede at medlemmer ikke kunne medtage børn under 18 år, andre bakkede op om bestyrelsens beslutning. Spørgsmålet kom til afstemning i forsamlingen. Her blev bestyrelsens beslutning godkendt. 
 

8. Valg af bestyrelse

 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
 
 • Lone Severinsen ønsker at genopstille
 • Christian Johansen, Sanne Norre-Jakobsen ønsker ikke at genopstille.
 
Alle suppleanter vælges efter vedtægterne for 1 år.
 
Bestyrelsen foreslog at Karsten Christoffersen og Christian Haastrup fra den tidligere Østerbro Vikingelaug blev indvalgt i bestyrelsen på de ledige pladser.
 
Følgende blev herefter valgt af forsamlingen:
 
Karsten Christoffersen, Christian Haastrup og Lone Severinsen.
 
Som suppleanter blev Lars W Pedersen og Richard Vannby valgt.
 
Bestyrelsen består herefter af:
 
 • Klaus Lange
 • Bente Lange
 • Helene Krasnik
 • Katarina Hüllert
 • Lone Severinsen
 • Karsten Christoffersen
 • Christian Haastrup
Og som suppleanter:
 • Lars W Pedersen
 • Richard Vannby
 

9. Valg af revisor

 
Revisor Johnni Sørensen blev valgt ved generalforsamlingen 5.november 2009. Revisor er valgt indtil regnskabsårets afslutning den 30.juni 2011.
 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og roden, og Klaus Lange takkede endnu engang forsamlingen for det positive samarbejde.
 
 
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø