REFERAT AT STIFTENDE GENERALFORSAMLING I SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG AFHOLDT DEN 5. NOVEMBER 2009 KL. 19:00

Generalforsamlingen besluttede at den stiftende generalforsamling havde følgende dagsorden:
 
       1.       Velkommen
       2.       Valg af dirigent
       3.       Valg af referent
       4.       Præsentation af projektide og historik
       5.       Etablering af midlertidig badefacilitet
     6a.       Forslag til vedtægter og stiftelse af Foreningen
     6b.       Beslutning om kontingent for vinteren 2009/2010
       7.       Valg til bestyrelse, herunder drøftelse af bestyrelsesmandat
       8.       Valg af revisor.
       9.        Eventuelt.1.
Klaus Lange bød velkommen til de cirka 50 fremmødte medlemmer.
 
2.
Klaus Lange foreslog, at Lone Severinsen virkede som dirigent på den stiftende generalforsamling. Lone Severinsen tiltrådte dette.
 
3.
Generalforsamlingen valgte advokat Christian Johansen til at virke som referent på generalforsamlingen.
 
4.
Klaus Lange orienterede om projektideen, herunder baggrunden for projektet og forløbet i initiativgruppen i efteråret 2009.
 
 5.
Klaus Lange orienterede om, at der var positive udsigter til etablering af midlertidig badefaciliteter allerede fra december 2009 med anvendelse af SBBU lokaler på Svaneknoppen. Såfremt disse bestræbelser bærer frugt er der således mulighed for, at Foreningen allerede fra vinteren 2009/2010 kan tilbyde Foreningens medlemmer badefaciliteter med sauna mm.
 
6a.
Christian Johansen gennemgik vedtægterne og generalforsamlingens bemærkninger blev tilført udkastets vedtægter. Generalforsamlingen tiltrådte herefter enstemmigt vedtægterne for Foreningen, og dirigenten konstaterede herefter, at Foreningen var stiftet med de vedtagne vedtægter.
 
6b.
For at muliggøre etableringen af badefaciliteter 2009/2010 besluttede generalforsamlingen enstemmigt at kontingent for 2009/2010 fastsættes til kr. 600,00 per medlem, der indbetales, når bestyrelsen meddeler medlemmerne, at der er indgået bindende aftaler for etablering af midlertidige badefaciliteter for Foreningens medlemmer. Medlemmerne indbetaler herefter inden 30 dage kontingent for 2009/2010.
 
Generalforsamlingen besluttede yderligere at indmeldingsgebyr på kr. 300,00 per medlem fastholdes.
Bestyrelsen træffer bestemmelse om eventuelt ventelistegebyr, når dette er relevant.
 
7.
Følgende personer valgtes enstemmigt til Foreningens bestyrelse: 
 • Klaus Lange (2 år),
 • Lone Severinsen (1 år),
 • Christian Johansen (1 år)
 • Bente Hyrup (2 år)
 • Helene Krasnik (2 år)
 • Katarina Hüllert (2 år)
 • Sanne Norre- Jacobsen (1 år)
 
Følgende suppleanter valgtes for et år: 
 • Rickard Vannby
 • Julie Lindberg Herrik
 • Annette Skov
 • Marianne Stenkjær
8.
Christian Johansen orienterede om revisor Johnni Sørensen's kvalifikationer, og at Johnni Sørensen har tiltrådt at virke som revisor for Foreningen.
 
Foreningen besluttede at Johnni Sørensen valgtes til revisor for Foreningen.
 
9.
Intet til behandling
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:00 
 
 
Christian Johansen, referent.
 
 
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø