REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG

Afholdt den 10. januar 2012 kl 19.00 i Roklubben Kvik

 

Dagsorden

 

1.    Valg af dirigent
2.    Valg af referent
3.    Bestyrelsens beretning
4.    Godkendelse af beretning
5.    Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingtagen til regnskabets godkendelse.
6.    Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning.
7.    Fastlæggelse af kontingent
8.    Forslag
9.    Valg af bestyrelse
10.    Valg af Revisor
11.    Eventuelt
 


1.    Valg af dirigent

Formanden Klaus Lange (KL) bød forsamlingen velkommen og foreslog Lone Severinsen som dirigent. Lone blev valgt med applaus.
 

 

2.    Valg af referent

Dirigenten tog ordet og startede med at vælge en referent. Det blev Bente Lange og Lars Pedersen fra bestyrelsen, der i fællesskab skriver referatet.
Dirigenten kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen (GF) var lovligt indkaldt.
Der blev indsamlet 3 fuldmagter blandt forsamlingen, og der var ved GF's begyndelse mødt omkring 150 medlemmer op.
 

3.    Bestyrelsens beretning

Formanden forelagde bestyrelsens beretning:
Det er en berusende fornemmelse igen at skulle komme med positive meldinger om et år der er forløbet langt bedre end håbet og forventet.
Vi har haft en støt vækst og er nu ca. 1.300 medlemmer og har herudover en venteliste på ca. 150.
Vi er forsigtige med at lukke flere medlemmer ind for hurtigt og følger derfor hele tiden saunaens brug – for ikke at risikere at der skal blive for fyldt.

Det er bestyrelsens opfattelse at den gode stemning der hersker i saunaen hovedsageligt skyldes at vi, måske lidt stædigt, fastholder de grundforudsætninger vi havde da vi stiftede badelauget:
Saunaen er både for mænd og kvinder
 • Man bærer håndklæde
 • Badning skal være sikker – god badetrappe – tov – lys etc
 • Vi lukker ikke gæster ind – desværre
 • Vi er positive og imødekommende overfor hinanden
 • Alt arbejde i badelauget udføres gratis af medlemmer.
De enkelte gange vi kommer i diskussioner finder vi altid enigheden igen ved at slå fast, at vores hovedformål er at komme til at bade i koldt vand.
Der hersker en myte om at vi som bestyrelse arbejder i døgndrift for Vinterbadelauget.
Det er ikke (helt) tilfældet.
Vi er som bestyrelse begunstiget af, at der blandt medlemmerne altid er folk som henvender sig med hjælp og assistance.
Vi har aldrig stået i en situation hvor vi kørte fast grundet manglende kapacitet.
Hvis vi derfor skal have en lille glorie - er det alene for vores lyst og evne til at byde disse aktive velkomne med imødekommenhed, forståelse og respekt og inspirere til innovativ udvikling – noget der har vist sig sjovt og effektivt.
 
Vores fokus de seneste år har været følgende :
At få etableret et medlemsregistrering der kan håndtere medlemmer og betalinger i samme system.
Det har været et enormt arbejde, men betyder at vi nu kan spare utrolig mange dumme arbejdstimer med registrering og kontrol.
 
Vi laver naturligvis stadig fejl – men i langt mindre omfang end tidligere – og vigtigst af alt – så kan bestyrelsen bruge sit fokus på udvikling i stedet for administration.
I den forbindelse skal der lyde et stort tak til Jan Væver, som utrætteligt har kæmpet dette igennem – med så stor arbejdsydelse, at han ind til videre ikke selv har nået at bade.
Det er vores drøm, at vi herfra fortsætter vores udvikling i forsøg på at finde chips til de gummibånd vi anvender.
Det giver flere muligheder:
 • Sikker adgangskontrol
 • Mulighed for løbende overblik over anlæggets brug
 • Forenkling af administrationen, - gummibånd kan fornyes digitalt.
 • Samtidig med at vi kan registrere kan vi lave analyser af belægning og derved begynde at overveje fremtidige løsninger for seniormedlemsskab, gæstebadning etc, noget der desværre ikke er muligt på nuværende tidspunkt.
 • Det vil således være muligt på hjemmesiden at følge belægningen online så badning kan planlægges herefter.
 • At få udviklet vores hjemmeside til et godt informations- og kommunikationssted.
Takket være Birgit Heie, der lige før jul påtog sig at give vores hjemmeside en grundig overhaling, har vi nu fået noget der virker og er aktivt – tak Birgit !
Det for fremtiden måske vigtigste fokusområde, har været at finde en model for et permanent vinterbad.
Vores aftaler om lån af badebro og saunahus udløber samtidig med denne sæsons afslutning. - Det har været et enormt spændende forløb at drible igennem de mange udfordringer der indtil videre har været !
 • Vi har fået forhandlet med SBBU og nået til en løsning som betyder at vi overtager ca. 1/3 af        deres areal.
 • Denne løsning har vi fået OK for hos BY &HAVN samt Københavns kommune
 • Vi har udviklet et projekt som kan rumme de drømme vi har til et fremtidigt badehus. Dette var ikke sket uden Jakob Rung´s store passion, arbejdsindsats og skønne streg – stor tak for det Jakob!
 • Projektet rummer muligheder for fremtidige aktivitetsmuligheder
 • Vi har forhandlet os på plads med SBBU, der skal afgive og flytte rundt på deres bygninger og funktioner så der bliver plads til os.
 • Vi har ansøgt relevante fonde om tilskud til vores byggeri. Hertil har vi haft en fondsgruppe der med stor kompetence har udarbejdet en fondsansøgning som vi har fået meget annerkendelse for. ("noget af det mest kompetente vi har set").  Stor tak til de involverede.
 • Vi har fundet en bank (Merkur) som gerne vil gå med ind og være behjælpelig med likviditet under givne forudsætninger.
Til alle disse ofte vanskelige forhandlinger har Christian Sonne utrætteligt mødt op og deltaget med sine store strategiske evner i god kombination med hans indlevelse, erfaring og imødekommenhed.
Bestyrelsen vil her gerne takke Christian for hans store indsats.
Senere i aften vil I få fuld information om hvor langt vi er nået.
 
Økonomisk styring
En væsentlig forudsætning for at drive en forening med så stor succes som vores, er at have et system hvor betalinger fungere med fuldt overblik.
Udfordringen med at lave medlemsbetalinger via PBC over vores medlemssystem, blev en voksen opgave.
Vi har derfor besluttet at ændre på såvel vores regnskabsår som på vores procedurer for betalinger for at gøre tingene mere operative, - noget vi senere i aften vil bede om jeres godkendelse af.
Det var lidt om vores Focus i år!
Focus næste år ligger klar – det hedder byggeri - hvilket kommer til at medføre manges deltagelse og engagement.
Hvis medlemsopbakningen fortsætter er det noget vi går ind til med sindsro.
Vi vil i videst mulig omfang benytte os af de mange tilbud om den hjælp der tilbydes os af jer og vil efter bedste evne forsøge at koordinere indsatsen.
Benyt derfor vores hjemmeside til henvendelser.
Så vil vi til gengæld anvende samme hjemmeside til at holde jer løbende orienterede om projektet.
Tak for et dejligt år med mange søde smil og skulderklap – det er luner i en kold tid.
 

4.    Godkendelse af beretning

GF godkendte beretningen med applaus.
 

5.    Forelæggelse af årsregnskabet samt stillingtagen til regnskabets godkendelse.

Kassereren Karsten Christoffersen (KC) fremlagde årsregnskabet, der pga. ændringer i regskabsåret kun var på 10 måneder, - dvs. fra 1/7 2010 til 30/4 2011. KC gennemgik tallene og nåede frem til at foreningen i denne periode havde et overskud på 632.000 kr.
Tilsvarende fremlagde KC delregnskabet for dette år, - dvs.  for perioden 1/5 2011 til 4/1 2012 som viser et tilsvarende overskud på 614.000 kr..  Dags dato er foreningens likvide beholdning på ca. 1.4 mio. kroner.
Desværre er regnskabet ikke blevet revideret af vores revisor, da vores regnskabsfører gik ned med stress ved juletid. Vores kasserer og Christian Haastrup fra bestyrelsen har i stedet udfærdiget regnskabet i sidste øjeblik.
Der var en del spørgsmål fra salen til regnskabet:
- regnskabet viser tilgodehavener på 40.000 kr? Svar: det er manglende indbetalinger fra medlemmer.
- Hvorfor er regnskabet kun på 10 mdr? Svar: Fordi vi er ved at ændre regsskabsåret, så vi kan afholde GF i slutningen af sæsonen inden sommeren.
- Der er endnu ikke godkendt noget regnskab i foreningen? Svar: Regnskabet 1/7 2010 -30/4 2011 er det første vi skal godkende, så det er beklageligt at vi ikke kan gøre dette.
- Kan vi godkende regnskabet efterfølgende pr. mail eller skal der en ekstraordinær GF (X-GF) til?
Der udspandt sig en mindre diskussion om nødvendigheden af at afholde en X-GF for dette ene punkt, men det endte med at der ved håndsoprækning var stor enighed om at afholde X-GF. Dirigenten konkluderede på den baggrund, at bestyrelsen indkalder til X-GF indenfor 2 mdr., hvor regnskab i henhold til vedtægterne forelægges forsamlingen.
 
6.    Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning.
Kassereren gennemgik budgettet: Mange ting bliver dyrere, bla. administrationen, som bestyrelsen ikke kan overkomme udelukkende ved egen frivillig arbejdskraft. Der bliver et tidspunkt inden for de næste år, hvor vi pga. byggeriet får et år med større udgifter end indtægter, men vi forventer stadig have plus på kontoen.
Der var enkelte spørgsmål til budgettet:
- Der er et meget stort beløb til rengøringsartikler? Svar: I beløbet er også indeholdt udgifter til rengøringsfirmaet.
Budgettet blev godkendt af forsamlingen. På baggrund af drøftelsen konkluderede dirigenten, at budgettet fremlægges i opdateret stand på X-GF sammen med regnskabet.
 
7.    Fastlæggelse af kontingent
Kasereren fremlagde bestyrelsens ønske om, at kontingentet stiger fra 600 kr til 700 kr årligt, da vi de næste år skal afholde store udgifter. Når byggeriet er på plads, vil driftsomkostningerne også stige.
Spørgsmål og kommentarer fra salen:
- Det er ærgeligt at prisen stiger, da der nok er flere der ikke har råd.
- kontingentet er meget billigt.
- Udgiften til byggeriet vil altid stige, så sæt endelig beløbet op.
- Kan studerende og pensionister ikke få rabat? Svar: Det vil øge omkostningerne med forskellige priser, så vi ønsker at køre med samme pris for alle.
Formanden: Vi sætter selvfølgelig kontingentet ned igen om 5 år, hvis vi til den tid har råd.
Dirigenten bad om afstemning i forhold til bestyrelsens ønske om kontingentforhøjelse. Forslaget blev godkendt med stort flertal ved håndsoprækning.
 
 

8.    Forslag

1) Ændring af vedtægter (GF-dagsorden)
Formanden begrundede forslaget med, at det bare var en justering i forhold til virkeligheden. Forslaget blev vedtaget med applaus.
 
2) Ændring af vedtægter (Regnskabsår 1/5 – 30/4)
Formanden begrundede forslaget med, at vi ønsker at afslutte regskabsåret, når sæsonen slutter. Så kan vi holde GF inden sommerferien og få etv. Kontingent ændringer effektueret inden den nye badesæson starter. Forslaget blev vedtaget med applaus.
 
3) Fremlæggelse af byggeprojekt og godkendelse af dette
Projektet blev fremlagt af Jakob Rung, der viste grundidéer og byggeprojekt på storskærm.
Grundide: 'Det essentielle for foreningen er havbad, sauna og socialt samvær'
Problemer med at få eget Vinterbadshus:
•    Vi kan kun få et mindre areal på havnen
•    Der er en snæver byggelinje som også er med til at begrænse byggearealet
•    Der må højst bygges i 2 etager indenfor byggelinjen
•    Der er begrænsninger i brugen af havet, da vi er i en havn med 'sommersejlere, - vi kan derfor kun bade i vintersæsonen
Jakob beskrev meget levende et projekt hvor der skelnes mellem "need to have OG nice to have",  dvs. et minimalistisk og robust byggeri som kræver begrænset vedligeholdelse.  Projektet stiler mod at indeholde:
•    Dobbelt så stor fælles sauna som nu, - dvs. med 50-60 pladser
•    Sauna på 1. sal med havudsigt (udsigt mod nord over bugten)
•    2 større opklædningsrum til damer og herrer
•    Toilet og bad i hvert omklædningsrum
•    Egen badebro lige ud for vores hus med 2 badetrapper
•    Større skur på grunden (skal deles med SBBU)
•    Sydsiden af huset forsynes med solceller hvilket giver os mulighed for at sælge strøm om sommeren.
Jakob fik meget stor applaus efter fremlæggelsen.
 
Kommentarer fra salen:
- Marie-Louise (gusmester): - det kan blive en udfordring at afholde saunagus i den nye sauna, da varmen gemmer sig bagerst oppe under lofter.  Jakob: Lad os se på det, - intet er endnu færdigtegnet.
- Er én bruser nok pr. omklædning? Klaus: Ja, vi bader jo koldt, så brusebadene er kun til en hurtig skyller. Vi forventer dog at kunne generere lidt varmt vand via varmeveksleren.
- Bliver der ikke en udendørsbruser? Jo, men den kan nok kun bruges når det er tøvejr.
- Kan der blive en afskærmning nede på badebroen, så man kan lægge håndklædet 'i ly'? Måske, men vi skal også tænke på sikkerheden, så vi fra huset/saunaen kan holde øje med at baderne kommer sikkert op af vandet igen.
- kan de store glasarealer i saunaen isolere tilstrækkeligt? Vi vil bruge det bedst isolerende glas. Desuden vil der blive to 'lag' og et stort hulrum hvorfra vi kan trække varmen ud og genanvende den.
- Kan der laves ekstra udendørsomklædning i skuret? Ja, det vil vi se på.
- Kan vi ikke også sætte vindmøller op? Klaus: Det kan nok give problemer, dels i forhold til lokalplanen dels af hensyn til sejlklubberne, som i forvejen er bekymrede for at vi kommer til at fylde meget. Så det  er altså ikke med i overvejelserne.
Forsamlingen var generelt meget begejstrede og godkendte  projektet med applaus.
4) Mandat fra GF til at optage byggelån
Christian Sonne, der har været tilknyttet bestyrelsen fra starten, fremlagde økonomien for byggeprojektet, hvor udgifterne er ret sikre, mens indtægterne afhænger meget af de søgte fondes svar.

Udgifterne indkluderer bl.a. 1.8 mio kr. til 'byggemodning'. Vi skal stå for nedrivningen af SBBU's værksted og 'sommerhus', - dér hvor vores bygning skal ligge. Til gengæld skal vi opføre et råhus til SBBU på den plads hvor værkstedet nu ligger samt et skur, ca. 15*5 meter, som både vi og SBBU skal kunne bruge.
Vi kan ikke begynde at bygge før vi har fået tilsagn/afslag fra alle fonde. I forlængelse heraf løber vi ind i SBBU´s sæson, - dvs. perioden hvor de unge benytter deres faciliteter. Vi bliver derfor forsinket i forhold til den oprindelige plan og byggemodningen kan således først påbegyndes til efteråret. Vi skal derfor, om muligt,  indstille os på endnu en sæson i de nuværende lokaler.

Vi forventer 'ædrueligt' at modtage 1.3 mio kr. i fondsmidler, så de er værd at vente på.
Herudover skal vi selv "finde" 1.6 mio kr. og til det ser bestyrelsen tre muligheder:
1.    Forskudsindbetaling af kontingent: Det giver kun kortvarig forøgelse af midler og pengene vil        komme til at mangle til driften af efterfølgende år.
2.    Badebeviser: 5-årige rentefri lån af medlemmerne på  2500 og/eller 5000 kr.
3.    Frivillige bidrag
4.    Banklån: Merkur bank 'ser positivt' på at låne os det manglende beløb.
Kommentarer fra salen:
- Kan vi ikke låne penge af Jomsborg? Svar: - Formodentlig kun i størrelsesordenen 100.000 kr.
- Hvorfor øger vi ikke medlemstallet til 1500? Svar: - En del medlemmer bruger endnu ikke faciliteterne, så vi ved faktisk ikke om vi alle kan være der.
- Hvorfor ikke låne 1.6 mio kr til 3%? Svar: - Det er svært/umuligt i disse tider, - har fået afslag fra flere af de større banker da vi ikke kan give sikkerhed. En mindre del af financieringen lader sig formodentlig gøre.
Dirigenten foreslog, at den viste oversigt bliver udsendt til medlemmerne.
Dirigenten opsummerede, at bestyrelsen ønskede mandat til at optage byggelån, hvis det bliver nødvendigt. Forsamlingen vedtog forslaget.
 
5) Mandat fra GF til at lave medlemsbetalingsordning
Dirigenten opsummerede tilsvarende, at bestyrelsen ønskede mandat til at udarbejde en medlemsbetalingsordning. Forsamlingen vedtog forslaget med applaus.
 

9.    Valg af bestyrelse

På valg var formanden Klaus Lange, Bente Lange og Helene Krasnik, som alle ønskede genvalg. Richard Vanby (suppleant), ligeledes på valg, ønskede ikke genvalg. Klaus, Bente og Helene blev genvalgt med applaus.
Jan Væver og Birgit Heie, der begge er knyttet til bestyrelsen og har udført mange opgaver, stillede op som suppleanter og blev begge valgt. Birgit som 1. suppleant.
 

10.    Valg af Revisor

Den nuværende revisor, Johnni Sørensen, forlænges i embedet indtil regnskabet er blevet påtegnet af revisor og godkendt af GF på den kommende X-GF.
 

11.    Eventuelt

Der var spørgsmål fra salen om badevandskvaliteten.  Bente Lange fra bestyrelsen gav følgende redegørelse:
Det er muligt at holde øje med badevandkvaliteten i Svanemøllebugten for en 4 dages periode på www.oresund.badevand.dk, på den gratis applikation "Badevand" som kan hentes til Smartphones på Android Mar-ked/App Store eller helt enkelt, orientere sig i forhold til det hhv. røde og grønne lys ved Svanemøllestrandens mole.
Når der flages med enten RØDT eller GRØNT flag i Svanemøllebugten, sker det på baggrund af en beregningsmodel, som foruden lokale strøm- og vejrforhold, er et resultat af et online varslingssystem med sensorer direkte placeret i kloaksystemet. Afhængig af nedbørsmængde og følgende overløb af kloakken, reagerer sensorerne og, via telefonsystemet med sms-besked, sender varsel direkte til den døgnbemandede afd. I Københavns kommunes Miljø- og teknikforvaltning.
Hver 14. dag tages der vandkvalitetsprøver i Svanemøllebugten. Resultatet af disse prøver foreligger først efter 4 dage og benyttes derfor ikke i forbindelse med en egentlig og direkte varsel, men snarere i forhold til at understøtte og kontrollere det varslingssystem som er installeret, - dvs. et tjek af systemets validitet
I følge Inspektør Jan Rasmussen, Københavns kommunes Miljø- og teknikforvaltning kan det ikke anbefales at bade i Bugten når flaget er RØDT. RØDT flag, er et resultat af overløb, - indikatorbakterierne; E. coli og Enterokokker ligger over grænseværdien for tilfredsstillende badevand og anbefalingen rådes derfor respekteret.
Ovenstående information vil både blive hængt op på opslagstavlen i Vinterbadet og lagt ud på vores hjemmeside.
Dirigenten takkede til sidst bestyrelsen for dens arbejde og sagde tak for god ro og orden.

15. januar 2012,
Lars W. Pedersen og Bente Lange, referenter

SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø