Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Kort referat af bestyrelsesmødet den 28. juni 2019
 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger, jfr. (gen)valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen den 25. april:
Formand: Klaus Lange
Næstformand: Kristian Møller Pedersen
Kasserer: Svend Ole Seeberg Friis
Sekretær: Jonas Anton Voss

Bestyrelsen færdigbehandlede et forslag til plan for en lang række vedligeholdelses- og reparationsarbejder på badehus og øvrige faciliteter hen over sommeren, forud for starten på den kommende vinterbadesæson. Opgaveansvaret blev fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Det drejer sig bl.a. om grundvask, afslibning og oliering af saunamøbler, udvendig vask af huset, udskiftning af defekte og fastgørelse af løse cykelstativer, nye sten i saunaovnene, pudsning af ovenlysvinduer, udskiftning af punkteret termorude, afrensning og afkalkning af glasvægge ved kaskadebadet, fugning mod væg ved alle håndvaske, slibning og lakering af lakerede flader og generel oprydning. Det besluttedes at afholde en arbejdsweekend den 7.-8. september, hvor der via nyhedsbrevet også inviteres frivillige, der trakteres med sandwich, kaffe og kage mm.
 
Bestyrelsen drøftede fremdriften i byggeriet af ny sauna. Det var igangsat mandag den 24. juni, det skred planmæssigt frem, og man var allerede nået forholdsvis langt. Det af bestyrelsen nedsatte byggeudvalg har i bestyrelsessammenhæng ansvaret for at alt kører som det skal, mens den konkrete daglige byggestyring ligger hos den byggeleder, arkitekt Søren Sørensen, som er blevet hyret til opgaven. Byggefirmaet B&O A/S er efter en licitation med deltagelse af 5 byggefirmaer valgt til at udføre arbejdet. Firmaet afgav det billigste tilbud, som dog overskred budgettet med ca. 400.000. Laugets administrator, Allan Boe Pedersen, var blevet kontaktet desangående, og han havde skriftligt kommenteret udførligt herom, med den konklusion, at budgetoverskridelsen var fuldt forsvarlig, når man tog vinterbadelaugets meget gode økonomiske situation, praksis ved tidligere overskridelse samt det generelt stærkt forøgede prisniveau i en ophedet byggebranche i betragtning. Alene kontingentindtægterne fra optaget af de 400 nye medlemmer, som besluttet på generalforsamlingen sidste år når den nye sauna står klar, ville på et år mere end dække budgetoverskridelsen.
 
Desuden drøftedes medlemsadministrationen, herunder optag af nye medlemmer. Der er iflg. Allan 1.436 på ventelisten, efter optag af 40 nye medlemmer. Allan forventer, at der ordinært kan optages omkring 25 flere, efter vi har set hvor mange der ikke har betalt engang sidst i juli. Med hensyn til den øvrige optagelse fra ventelisten kontaktes næste 400 nye medlemmer vedrørende kontingentbetaling og aktivt medlemskab med udstedelse af medlemsarmbånd op til vi igen slår dørene op for vinterbadesæsonen 2019-2020.
 
Åbningsdagen for den kommende vinterbadesæson blev sat til lørdag den 28. september kl. 12:00. Der vil være standerhejsning, pindemadder, øl og tale af formanden. Første gæstedag bliver lørdag den 5. oktober. Gæstedage er som bekendt den første lørdag hver måned.
 
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 26. september.
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø