Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Bestyrelsesmøde den 24. marts 2021.
Teamsmøde.
 
Dagsorden: Mulig aflysning af generalforsamlingen
 
 
Kort referat
Bestyrelsen enedes om, at med den udmeldte åbning er det ikke muligt at afholde GF den 16. april som planlagt. Det lader sig ikke gøre, så længe der ikke er mulighed for at mødes i større forsamlinger.
 
Bestyrelsen besluttede at satse på at afholde GF den 9. september, booke Charlottehaven og så vente og se om det kan lade sig gøre.
 
Materialet til GF, som ligger klart, skal genbruges, uden adgang for nye forslag.
 
Sommeråbent: 6. maj bliver fitnesscentrene åbnet, med coronapas som krav. Da vi ikke har personale ved indgangen kan vi desværre ikke kontrollere, om brugerne har coronapas, og vi kan derfor først åbne, når kravene lempes yderligere.
 
Det besluttedes at når vi åbner vil vi satse på at saunaerne holdes åbne til og med juni. Og åbne igen i september (som kompensation for nedlukningen). Alt sammen hvis reglerne gør det muligt.
 
Næste bestyrelsesmøde sattes til tirsdag den 18. maj.

 
 
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
 
Kort referat af bestyrelsesmøde den 8. marts 2021 (online møde)
 
Bestyrelsen drøftede aktuelle spørgsmål vedr. driften af anlæggene.
 
Det mistede gelænder er blevet fundet igen (30 m fra land) og bragt i land. Smedefirmaet har set på det, og har givet et tilbud på montering/svejsning samt forstærkning også af de to andre gelændere. Broen skal tages op og på værksted. Forsikringen dækker næppe, men det tjekker foreningens administrator. Fremover skal vi huske at hæve broen i det tilfælde, at en lignende vejrsituation er under opsejling.
 
Det besluttedes, at der skal laves et pumpebaseret afløb til det udendørs kaskadebad, med rørledning bag om huset hen til afløbet i fliserne ved cykelstativerne. Som det er nu ophobes afløbsvandet under trædækket foran hele facaden af badehuset, og det er ikke holdbart i længden.
 
Der er nogle snedige mus i værkstedet, som æder lokkemaden uden at udløse fælderne. Der arbejdes på sagen.
 

Alle elledninger ved ny sauna, der var blev et defekte pga. fejlmontering (ikke-tilladt føring i rør), er nu blevet udskiftet uden beregning.
 
Udskiftning af de nedslidte siddeflader på bænkene i store sauna går i gang snarest.
 
I anledning af de mange ikke-medlemmer uden adgang til vore toiletter besluttede bestyrelsen at sende en mail til By & Havn med anmodning om opstilling samt servicering i sommerhalvåret af offentlige festivaltoiletter på Svaneknoppen i nærheden af plænen ved KØS og vinterbadet.
 
Bestyrelsen besluttede, at der i år ekstraordinært som kompensation for den lange coronanedlukning holdes åbent i saunaen i juni og september.
 
Næste bestyrelsesmøde er sat til den 24. marts, primært mhp. at tage stilling til afholdelsen af generalforsamling den 16. april.
 
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Bestyrelsesmøde den 4. februar 2021 (online møde)
 
Kort referat.
 
Bestyrelsen drøftede status for driften af badeanlægget og konstaterede, at det nye telt til supplering af de udendørs omklædningsfaciliteter fungerede fint. De anvendte kompositbrædder ville med fordel også kunne anvendes, når træterrassen med tiden skulle udskiftes.
 
Det har vist sig, at de anvendte elkabler i den nye sauna er defekte og skal udskiftes, hvilket sker over garantien.
 
By og Havn har bedt om en dykkerinspektion af trækonstruktionerne i badebroen, hvilket bestyrelsen sørger for med hjælp af frivillige.
 
Mht. åbning af sauna og indendørs omklædning besluttedes det at fastholde, at det først sker, når fitnesscentre får lov til at åbne.
 
Budgettet for 2020, som egentlig er et forecast, da det aldrig blev godkendt sfa. at der ikke kunne afholdes generalforsamling, blev drøftet. Det konstateredes, at det ser fint ud, med større indtægter end budgetteret og kun på enkelte poster et større forbrug end forventet. Samlet set er der et større overskud end budgetteret.
 
Udkast til budget for 2021 er baseret på det nuværende antal medlemmer. Der er oprykket 131 flere, og der kommer yderligere ca.100 når vi rykker op igen. Sidste år kom der kun 50 nye, men dertil så ekstraordinært 200 i januar efter udvidelsen af kapaciteten med ibrugtagning af den nye sauna.
 
Der er kontingentopkrævning i juli. Medlemmer, der de facto er ophørt med at vinterbade og ikke længere ønsker at bruge faciliteterne, vil i nyhedsbrevet blive opfordret til at melde sig ud og standse deres automatiske betaling, således at der kan gives plads til optagelse af nye medlemmer fra den lange venteliste.
 
Beløbene til drift og anlæg er øget, så det passer med det vi oplevede sidste år. Udgiften til el er sat op, pba. erfaringer med den nye leverandør, hvor der betales et ”grønt” ekstrabeløb pr kwh, der går til etablering af ny vindmøllekapacitet.
 
Vi kommer til at skifte alle bænkene i den store sauna og det kommer til at koste ca. 40.000. Det bogføres som en investering, som så afskrives.
 
By & Havn har igangsat arbejdet med at udarbejde en visionsplan for Svanemøllehavnen. Bestyrelsesformand Klaus Lange deltager i en styregruppe, som By og Havn har nedsat blandt alle brugerne i Svanemøllehavnen. Arkitektfirmaet Spektrum har udarbejdet en rapport, som blev drøftet af bestyrelsen. Der var enighed om at man skulle passe på med tivolisering og overudnyttelse af Svaneknoppen med for mange aktiviteter og tilbud. Men også enighed om, at man skulle gå med aktivt i arbejdet i styregruppen og medvirke positivt til at udvikle visionsplanen. Det ville især være godt, hvis de mange foreslåede aktiviteter blev spredt lidt mere ud i hele området, inkl. stranden og området nord for stranden samt på den anden side af Kalkbrænderiløbet og ikke bare på Svaneknoppen. Især blev et forslag om etablering af to bassiner til vandpolo o. lign., beskyttet af moler foran området ved vinterbadet og KØS, kritiseret, da det – udover at genere vinterbaderne - også ville genere handikapsejladsen væsentligt.
 
NB: På styrelsesmødet i Visionsgruppen dagen efter vores bestyrelsesmøde opnåedes tilslutning til, at der ikke skal være bassiner foran os og KØS. Samtidig var der generelt i alle klubber er en meget positiv og åben holdning til visionsarbejdet.

Svanemøllehavnen er Nordens største lystbådehavn og trænger kraftigt til at blive opdateret med andre nutidige vandsportsaktiviteter, fællesbygninger og vigtigst: længere lejekontrakter for klubberne (dog ikke aktuelt for vinterbadet, da vi allerede har en 10-årig kontrakt), således at der kan finansieres forbedringer og nybygninger samt fremskaffes midler til de nye byggerier og anlægsarbejder.
 
Bestyrelsen drøftede status for Svanemølle skybrudstunnel, herunder ny linjeføring for tunnelen og placering af udløbsværket. Samt om hvad der forventes at ske fremover.
 
I stedet for en placering på Svaneknoppen eller for enden af en ny mole ved siden af den eksisterende ved stranden placeres udløbsværket nu helt ude ved Fiskerihavnen, ca. en km nord for Svaneknoppen. Der bores en tunnel fra en skakt ved Svanemølle kaserne hele vejen ud til udløbsværket. Den ændrede placering betyder, at fremtidige overløb ikke vil komme til at genere badningen fra Svaneknoppen eller fra stranden.
 
Der skal bygges en mindre tilbageløbsledning fra udløbsværket til Strandvængets kloakpumpestation, som ligger bag ved Svanemøllehavnen. Det vil givetvis føre til sedimentspredning og lettere forurening i anlægsfasen i hele Svanemøllebugten, men ledningen vil ikke forurene bugten i driftsfasen.
 
Det næste der sker, er gennemførelse af en supplerende høring over det ændrede projekt. Den forventes igangsat i løbet af februar måned.
 
Den kommende generalforsamling, der er sat til den 16. april, blev drøftet. Der lægges op til afholdelse af to generalforsamlinger for hhv. 2020 og 2021, med en kort pause imellem. Den første, for 2020, er især nødvendig for at overholde vedtægternes bestemmelser om valg af bestyrelsesmedlemmer.
 
Bestyrelsen vil bl.a. stille et forslag om vedtægtsændring, der tillader afholdelse af virtuel GF i en force majeure situation.
 
Forslag fra sidste år tages op igen som udgangspunkt. Dog vil der ske en henvendelse til forslagsstillerne med forespørgsel om hvorvidt de fastholder forslagene.
 
Næste bestyrelsesmøde bliver den 8. marts som Teams møde.
 


 
 
 
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Bestyrelsesmøde den 17. januar 2021 (online møde)
 
Kort referat

Telt til ekstra udendørs omklædning på forpladsen ankommer onsdag den 20. januar. Der monteres nye gulvbrædder af komposit i teltet. Dermed får vi også erfaringer med den slags brædder til en kommende udskiftning af trædækket. Teltet er 3x4m. Bænkene er af genbrugsplast. Det besluttedes, at man i samarbejde med By & Havn ville genanvende bænkene ved at montere dem langs med rækværket på stien ud mod vandet, når teltet fjernes i forbindelse med at coronarestriktionerne en gang ophæves.
 
Der er afholdt etårs syn for byggeriet af ny sauna & omklædning. Der konstateredes enkelte fejl. Nogle af bænkene i sauna vipper. Leverandøren anmodes om at afhjælpe fejlen. Samtlige ledninger monteret i loftet over saunaen ud til styringen er behæftet med fejl. Det er den røde silikonekappe på alle ledningerne, der er defekt. Det er en tysk kabelfabrik, der har lavet dem. Kablerne er ved en fejl blevet trukket i føringsrør, og det kan de ikke tåle, hvilket også fremgår af monteringsanvisningen. Der er tale om en fejlinstallation fra elektrikerens side. Alle ledninger skal skiftes. Entreprenørfirmaet adviseres af byggelederen mhp. afhjælpning af fejlen. 10 % af byggesummen er tilbageholdt.
 
Opgaven med at dræne vandet fra udendørs kaskadebad, inkl. bassin til at opsamle vandet, venter til foråret.
 
Genåbning af sauna og omklædning finder sted, når fitnesscentre åbnes. Så snart det er muligt vil der blive afholdt en fest for at fejre afslutningen af en trist periode for vinterbadning.
 
Generalforsamlingen fastholdes indtil videre til den 16. april, som tidligere udmeldt.
 
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til den 4. februar.

 

 
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
 
Bestyrelsesmøde den 1. december 2020
 
Kort referat
 
Coronasituationen
Bestyrelsen drøftede coronasituationen og badelaugets retningslinjer for at undgå smittespredning. Bestyrelsen havde været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed/Smittestop, som havde været meget optaget af at bestyrelsen gjorde det rigtige, for det var foreninger som vores, sportsklubber o. lign., hvor problemerne var størst. Bestyrelsen drøftede udformningen af kommunikation til medlemmerne og procedurer for at sikre, at bestyrelsens beslutninger blev truffet rettidigt og kom hurtigt ud til medlemmerne. 
 
Bestyrelsen drøftede justeringer af den tekst med retningslinjer, der allerede var lagt ud på hjemmesiden og på Facebook, med henblik på udsendelse af den i et nyhedsbrev snarest muligt.
 
Drift af vinterbadets faciliteter
Problemet med vand på gulvet foran brusenichen i omklædningerne vil blive adresseret ved at udskifte det eksisterende brusehoved, som sender vandet skråt ud og dermed delvist ud på gulvet foran brusenichen, med en model som sender vandet lodret ned.
 
Det besluttedes at supplere de allerede opsatte spritdispensere med dispensere ved det udendørs omklædningsrum samt ved den udendørs vandhane.
 
Bestyrelsen konstaterede, at der var afholdt afleveringsforretning for den nye badetrappe, og at den, efter en mindre justering af hydraulikken, fungerede upåklageligt. Herefter vil badetrappen meget nemt kunne hæves op af vandet med henblik på afspuling af alger.
 
Der er indkøbt en mobil scanner og andet elektronisk grej, som vil muliggøre en effektiv scanning af armbånd med henblik på stikprøvekontrol af, at kun badende med gyldigt armbånd har adgang til omklædning og sauna.
 
Der er nu etableret gulvkøling i den nye sauna, i lighed med gulvkølingen i den store sauna.
 
Det besluttedes at indkøbe nye skridsikre gummimåtter til at supplere eksisterende gummimåtter på trædækket. Der vil også blive bestilt nye kassetter (den del af bænkene man sidder på) til bænkene i den store sauna til levering til sommer, da træet er begyndt at blive nedbrudt af fugt.
 
 
Medlemsadministration.
Der gennemføres ikke-varslede stikprøvekontroller af armbånd. Hvis der via scanning konstateres, at en badende ikke har gyldig adgang, skrives navnet på båndejer ned og der gives besked til administrator, som så lukker for båndet en måned. Såfremt et armbånd ikke er aktivt forlanges det udleveret.
 
Nyhedsbrev 
Nyhedsbrev omhandlende især justerede coronaregler udsendes snarest muligt. Heri vil også være en omtale af forberedelserne til den kommende generalforsamling, som er planlagt at finde sted den 16. april 2021 i Gentoftehallen.
 
Der planlægges desuden et nytårsbrev med en beretning om det forgangne år og om planer for det kommende.
 
Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde finder sted torsdag den 7.1. 2021.

 

 
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Bestyrelsesmøde den 12. oktober 2020
 
Kort referat:
 
Drift
De nye automatiske døre står for længe åbne, så leverandøren er nu bestilt til at justere på åbningstidsrummet.
 
Der bliver pt malet i badehuset.
 
Nye dispensere til håndsprit og sæbe bliver sat op senest i uge 43.
 
Problemer med vand på gulvet foran brusekabinerne: Vi vælger en trin-for trin løsning, hvor vi i første omgang sætter en krog op, så de badende tilskyndes til at tage deres håndklæde med ind i bruserummet og tørre sig der. Næste trin, hvis det ikke er tilstrækkeligt til at løse problemet, er montering af en længere skrå overgang til kanten i gulvet, så man med gulvskraberen kan skrabe vand tilbage ind i bruserummet.
 
Der er fejl i elinstallationerne i ny sauna og værksted.  Flere funktioner er stået af, sikkert på grund af at håndværkere er kommet til at bore i ledninger og kortslutte dem. Reparation er sat i værk.
 
Der er konstateret, at mosegrisenes huller er blevet overtaget af rotter. Bestyrelsen har taget kontakt til kommunens rottebekæmpere.
 
Badebro mv.
Bestyrelsen har været i kontakt med smedefirmaet, der har produceret den nye badebro, og fået oplyst, at de coronasyge medarbejdere er tilbage på arbejde nu. Der satses på opsætning af ny badebro tirsdag den 27.10.
 
Badehuset er ved at blive malet indenfor.
 
Medlemsadministration - armbånd
Det er et problem, at op mod en fjerdedel af de udsendte bånd ikke når frem pga. PostNords fejl eller fordi medlemmer har skiftet postadresse uden at meddele det til administrator. Administrator vil blive opfordret til at undersøge, om der findes andre brugbare måder at få dem frem på en sikrere måde. Administrator vil også sende mail ud til alle med anmodning om, at de opdaterer deres postadresse.
 
Problemerne med gratister: Bestyrelsen agter i et nyhedsbrev at bede medlemmerne i at medvirke til, at alle overholder reglerne ved at påtale, når de ser, at ikke-medlemmer smutter med ind i badehus og sauna. Der vil blive sat tydeligere skilte op med ”Kun for medlemmer”. Armbåndsombytning med fx røde bånd er en mulighed for at ramme gratister med udløbne eller annullerede armbånd, men den venter vi med at benytte.
 
Bestyrelsen forbereder desuden stikprøvekontrol med en mobil armbåndsscanner. Indførelse af stikprøvekontrol, som vil blive gennemført på tilfældige datoer, vil blive annonceret i nyhedsbrevet, herunder at overtrædelse af reglerne i første omgang medfører 1 måneds karantæne, i gentagelsestilfælde vil man blive ekskluderet.
 
Tre mulige cases ved stikprøvekontrollen:
1. Medlemmer med bånd, der tager ikke-medlemmer med ind uden bånd eller med annullerede/inaktiverede bånd. Sanktion: Medlemmets bånd inaktiveres for 1 måned, annullerede bånd inddrages. Hvis det gentages ekskluderes medlemmet.
 
2. Badende med annullerede bånd, som smutter med ind mens døren står åben. Sanktion: Båndet inddrages.
 
3. Badende med bånd der ikke virker, men hvor der er et gyldigt medlemskab (dvs. medlemmer, der har anmodet om nyt bånd, som ikke er modtaget endnu) får lov at benytte faciliteterne.
 
Økonomi
 
 
Svanemølle Skybrudstunnel
Baggrund: For en måneds tid siden blev bestyrelsen opmærksom på, at sagen om placering af udløbet fra Svanemølle Skybrudstunnel ikke – som ellers forventet – var afsluttet med en beslutning om at placere udløbet ved Færgehavn Nord. Hofor og Novafos (bygherrerne) havde fornyligt af Vejdirektoratet fået oplyst, at der ikke var plads til det nødvendige arbejdsområde til skybrudstunnellen ved Færgehavn Nord på grund af det samtidige anlægsarbejde med Nordhavnstunnellen. Hofor og Novafos havde på den baggrund bedt Trafik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune om en politisk stillingtagen til tre alternative løsninger, herunder placering af udløbsværket på nordspidsen af Svaneknoppen, klods op ad vinterbadet. Denne mulige store trussel mod de omfattende rekreative aktiviteter ved Svaneknoppen udløste en række reaktioner, herunder en stribe mails fra vinterbadets bestyrelse til såvel overborgmesteren, teknik- og miljøborgmesteren som samtlige medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget, med indsigelser mod en placering på Svaneknoppen.
 
Der var på bestyrelsesmødet tilfredshed med forløbet, hvor lauget meget aktivt, sammen med øvrige brugere af Svaneknoppen og området ved Svanemøllebugten, havde søgt at påvirke politikerne på rådhuset til at foretrække en placering af skybrudstunnellens udløbsværk alleryderst i Nordhavnsområdet, nemlig på nordsiden af molen ved Fiskerihavnen, og hvor Hofor og Novafos (bygherrerne) efter mødet den 5. oktober i Trafik- og Miljøudvalget også fik netop den besked fra politikerne – altså en anbefaling af placering af udløbet ved Fiskerihavnen.
 
Hvor er vi henne med generalforsamlingen?
Det har ikke været muligt at finde et lokale til 400 personer, der sikrer, at vi kan overholde coronarestriktionerne. Derfor aflyses årets GF og nyt GF planlægges afholdt i uge 16 eller 17 til næste år.
 
Bestyrelsen er allerede nu begynde at lede efter et egnet lokale til GF næste år. Det kan evt. blive et GF med mulighed for elektronisk deltagelse.
 
Næste møde
Tirsdag den 1. december 2020.

 

 
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Kort referat af bestyrelsesmøde den 26. august 2020
 
Bestyrelsen besluttede at udsætte generalforsamlingen, indtil det bliver muligt at afholde den uden at risikere at overtræde retningslinjerne. Årsagen til udsættelsen er de uændrede regler for størrelse etc. af forsamlinger, der udelukkede det mødelokale, vi havde booket. Foreløbigt er GF udsat til efter den 31.10., hvor der forventes at være kommet nye retningslinjer, som muliggør at der realistisk set vil være plads til alle der kommer.
 
Bestyrelsen drøftede status for driften af anlæggene og besluttede bl.a. følgende:
 
Rengøringen instrueres mht. serviceringen af kaffemaskinen, så den ikke ”kløjs i det”.
 
Firmaet, der har stået for mosegrisebekæmpelsen, har meddelt, at det nu er rotter, der har overtaget hullerne i jorden, og at det er kommunen, der så skal på banen, fordi de har ”monopol” på rottebekæmpelse.
 
Flisearbejdet i brusenicherne er godt i gang og forventes afsluttet med udgangen af denne uge.
 
Der vil snarest blive lagt ny sedumbelægning på skuret.
 
Den nye trappe: Første version var 3 trappetrin for kort, så den er returneret til firmaet, også fordi der er blevet bedt om diverse forbedringer af designet. Ny trappe forventes leveret og monteret ultimo september.
 
Nye håndfrie spritdispensere forventes leveret omkring 1. oktober.
 
Der er bestilt udvendig trykspuling af huset i starten af næste uge for at fjerne spindelvæv og andet snavs. Bagefter skal det males, der hvor huset trænger til det. Der skal også hovedrengøres og igangsættes malearbejde flere steder indendørs.
 
Solpanelerne på taget af badehuset vil blive trykspulet for at sikre fortsat ydeevne.
 
Der er bestilt opsætning af to udendørs vandhaner.
 
Bestyrelsen arbejder videre med at få displayet med temperaturerne til at fungere.
 
Den store sauna skal hovedrengøres. Bænkene skal især gøres rene. Der skal hyres et firma til at slibe bænkene ned. Bagefter skal bænkene have finsk saunavoks.
 
Saunaerne åbnes den 3. oktober kl. 12:00.  For ikke at udfordre reglerne mod store forsamlinger er det sædvanlige arrangement med tale af formanden, et lille glas, standerhejsning og en fanfare droppet i år.
 
Der åbnes med begrænsninger, dvs. 2 m2 pr gæst. Dvs. 16 i den store og 9 i den lille sauna. 6 personer ad gangen i hver omklædning. Der sættes skilte op med reglerne. Ordningen med gæstedage suspenderes indtil videre. Gus suspenderes også indtil videre.
 
På baggrund af sommerens erfaringer agter bestyrelsen at rette henvendelse til By & Havn med en opfordring til at der etableres offentlige toiletfaciliteter på Svaneknoppen. Der er fin plads til at placere toiletter tæt ved den store plæne.
 
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 13. oktober.

 

Kort referat af bestyrelsesmøde den 4. august 2020
 
Bestyrelsen havde en længere drøftelse af status for driften af badehuset og øvrige faciliteter. En række småfejl og behov for forbedringer konstateredes og der aftaltes håndtering af disse, herunder fejlretning på kaffemaskinen, montering af udsugning i ny omklædning, fornyet mosegrisebekæmpelse, opsætning af fliser og nye armaturer i brusenicherne i dame- og herreomklædningerne og opsætning af nye automatiske, håndfrie sæbe- og spritdispensere.
 
Bestyrelsen drøftede også status for den nye badetrappe, hvor man konstaterede at den var forsinket, grundet en fejlkonstruktion fra leverandørens side - der manglede 4 trin. Firmaet har erkendt fejlen. Trappen bliver i øvrigt forbedret med hydraulisk mekanik til at løfte den op. Der er 8 ugers ventetid på levering af hydraulikken, så trappen vil tidligst være på plads i slutningen af september.
 
Det besluttedes at bestille en udvendig trykspuling og maling af badehuset. Forrummene i stuen og på første sal vil også blive malet.
 
Der vil blive bestilt opsætning af to udendørs, frostsikrede haner på forsiden af badehuset ud for handicaptoilettet, den ene med Gardenakobling, den anden en flot tappehane.
 
Solpanelerne vil blive vasket for at levere optimalt.
 
Reparation af displayet med udendørs termometer for vand og lufttemperatur er forsinket, idet det firma, der satte systemet op, afventer levering af reservedele fra Italien.

Bestyrelsen konstaterede med tilfredshed, at medlemsadministrationen fungerer som den skal, og at ca. 100 nye medlemmer er blevet oprykket fra ventelisten.
 
Bestyrelsesmødet havde som sidste punkt en drøftelse af forberedelserne af årets ordinære generalforsamling den 7. september. Bestyrelsen gennemgik de indkomne forslag samt de øvrige punkter på GF-dagsordenen. Der satses på at sende materialet ud senest den 20. august.
 
Næste møde finder sted den 30. august.

 


 

 
Referat fra bestyrelsesmødet den 14. juni 2020.
 
Vinterbadelaugets bestyrelse mødtes den 14. juni, primært med henblik på at drøfte hvornår og hvordan vinterbadets faciliteter igen kunne åbnes for medlemmerne. Det besluttedes, at saunaerne først åbnes igen som sædvanligt, når vinterbadesæsonen starter til oktober, mens omklædningen i badehuset og toiletterne åbnes, når en række forudsætninger er opfyldt. Det forventes at være tilfældet.
 
Omklædningen ved ny sauna åbnes ikke før vinterbadesæsonen starter.
 
Der skal gøres oftere rent end tidligere, faktisk hver dag. Den nødvendige rengøring aftales snarest med rengøringsfirmaet.
 
Pladskrav gør, at der max må være 6 ad gangen i hvert af omklædningsrummene i badehuset, og 5 i foyeren.  Der bliver sat skilte op herom.
 
Kaffemaskinen startes op, og der sættes skilt op med opfordring til at man spritter hænderne af, inden man bruger kaffemaskinen. Der skal fjernes følgende unødvendige kontaktflader: Bordene i foyeren, dørene ind til omklædningsrummene og hårtørrerne, og der sættes gaffatape på værdiboksene, så man ikke kan benytte dem.
 
Der bliver opsat tre motoriserede sæbedispensere og fire spritdispensere til omklædningerne og handicaptoilettet samt en spritdispenser til udendørs omklædning. Desuden opsættes i hvert toilet en dispenser til spritservietter til aftørring af toiletsæderne. Rengøringen instrueres i opfyldning af dispenserne.
 
Hoveddøren gøres automatisk og kontaktfri, med motor ligesom døren på 1. sal. 
 
Bestyrelsen gjorde også status over igangværende projekter:
 
Den gamle nedslidte badebro erstattes af en ny badebro. Det sker forhåbentlig i slutningen af juli. Det kommer til at tage en uges tid, mindst.
 
Der lægges i nærmeste fremtid nyt tagpap på det utætte tag på skuret med den udendørs omklædning og ny sauna.
 
Dør til omklædning ved ny sauna: Usikkerhed om hvad der skal gøres har betydet at arbejdet med forbedring af dørautomatikken endnu ikke er sat i gang, men det sker snarest.
 
Bestyrelsen kontakter havnefogeden med henblik på at få afklaret, om vi må placere to borde/bænke på stien mod vandet til aflastning af vinterbadets bænke. De tøjres i givet fald med wirelåse til rækværket.
 
Næste bestyrelsesmøde er sat til den 4. august.

 

 
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Bestyrelsesmøde den 14. maj 2020

Kort referat.
Drift m.v.
Bestyrelsen drøftede ting der skulle gøres i sommerperioden.
  • Den slidte og delvist defekte badebro udskiftes snart. Badning vil være indstillet i en kortere periode, mens den gamle bro nedtages og den ny monteres. Det forventes, at den ny bro vil kunne tages i brug senest i løbet af juli måned.
  • Der er indhentet tilbud på renovering af tagpaptaget over skuret/ny sauna, og arbejdet sættes nu i gang.
  • Der bliver lavet en ny rist i stedet for den skæve rist foran badehuset.
  • Internetforbindelsen, der styrer vort adgangskontrolsystem og medlemssystem, bliver opdateret og forbedret.
  • Defekte cykelstativer skiftes ud.
  • Vinylbeklædningen i brusenicherne er defekt og skiftes ud med fliser i begge nicher.
  • Den motoriserede dørlukkemekanisme i døren ind til ny sauna ombygges.
  • Der monteres en rustfri stålplade forneden i det udendørs kaskadebad mhp. at beskytte badehusets yderbeklædning mod stænk.
 
Medlemsadministration, herunder kontingent fastsættelse.
Et medlem har spurgt om ikke lukningen af omklædning og sauna bør føre til en tilbagebetaling af kontingent. Laugets administrator har beregnet, at besparelsen for lauget (primært sparet strøm) beløber sig til ca 43 kr. pr medlem. Det besluttedes ikke at tilbagebetale kontingent, men at anvende besparelsen fra primært lavere elforbrug på renoveringer og forbedringer på anlægget.
 
Åbning
Bestyrelsen drøftede hvilke foranstaltninger, der kan/bør gennemføres for at vi kan åbne. Der var enighed om at en åbning først kunne komme på tale, når udmeldinger fra myndighederne muliggjorde det. Først da kunne vi også beslutte, hvilke foranstaltninger der var nødvendige. Dog var der enighed om at sætte en spritdispenser op i den udendørs omklædning. Bestyrelsen har kontakt med andre vinterbadeklubber mhp. udveksling af erfaringer og fastlæggelse af en ensartet linje.
 
Generalforsamling
Der sigtes på GF den 7. september. Frist for forslag til GF er den 1. august.
 
Næste møde
Næste bestyrelsesmøde finder sted tirsdag den 4. august.

 

 

 
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Bestyrelsesmøde den 23. marts.

Kort referat.

Bestyrelsen mødtes via telefon den 23. marts. Man gennemgik to do listen, som blev opdateret. Der arbejdes videre med en række vedligeholdelses- og reparationsopgaver: Der indhentes tilbud på lægning af nyt tagpap på skuret med ny sauna og omklædning. Mekanismen til lukning af døren til omklædningen ved ny sauna vil blive forbedret, så døren ikke kommer til at stå åben. Displayet med temperaturer vil blive repareret med nye sensorer. Der arbejdes fortsat med at få opsat en ny trappe på badebroen. Der vil blive opsat et spejl i omklædningen ved ny sauna. Falck er inviteret på servicebesøg mhp tjek af forbindskasser og ildslukkere.

I lyset af den alvorlige corona-epidemi besluttedes det, at der fortsat skulle holdes lukket for indendørs omklædninger og saunaer, foreløbigt til og med den 13. april. Der spærres ikke af til den udendørs omklædning, men alle opfordres til at holde afstand og højst være 3 ad gangen i den overdækkede udendørs omklædning samt at holde afstand på bænkene og på badebroen.

Den ordinære årlige generalforsamling udskydes til den 7. september 2020 i Charlottehaven. Fristen for medlemsforslag sættes til den 1. august.

Mosegrisene blev desværre ikke udryddet helt, så firmaet CityTox anmodes om at gentage gasningen. Den finder sted over tre dage fra mandag den 30. marts til og med onsdag den 1. april. Området vil i denne periode være afspærret med bånd og advarselsskilte.

Næste bestyrelsesmøde er den 7. maj.

 

 
 
Kort referat af bestyrelsesmøde den 4. marts 2020
 
Bestyrelsen drøftede status for driften af badehus, sauna m.m. og besluttede en række tiltag. Skiltet med oplysninger om rengøringstidspunkter mv. vil blive opdateret. Der vil blive sat et spejl op i omklædningen ved ny sauna. Der vil blive taget kontakt til rengøringsfirmaet, som står for den daglige service på kaffemaskinen, med henblik på at få en tilfredsstillende regularitet i driften.
Falck kommer snart på servicebesøg for at tjekke forbindskasser, ildslukker etc., og ved den lejlighed vil vi bede om flere ildslukkere, så der to i badehuset (en i foyeren og en foran saunaen) samt en i omklædningen ved ny sauna. Der har været møde med et firma, der har præsenteret en teknisk løsning på problemerne med døren ind til omklædningen ved ny sauna. Der skal bl.a. sættes en kraftig pumpe på, der kan trække døren helt på plads inden låseautomatikken træder i funktion. Arbejdet sættes i gang snarest. Der er indhentet tilbud på reparation af paptaget og arbejdet sættes i gang, så snart vejret tillader det.  Der bliver indkøbt to nye vægure til ophængning dels i foyeren, dels i omklædning ved ny sauna. Der vil blive afholdt møde med de teknisk ansvarlige i vinterbadelauget Det kolde Gys (Helgoland) om erfaringerne med deres bro i aluminium med sænkemekanisme. Formålet er at forberede udskiftning af vores egen udtjente bro i løbet af sommeren. 
 
Bestyrelsen drøftede forberedelsen af årets generalforsamling, som finder sted den xx april i ugen lige efter påske. Det erkendtes, at man beklageligvis ikke havde fået sendt en reminder ud om fristen den 1. marts for indsendelse af medlemsforslag, således som vedtaget på generalforsamlingen i 2018. Det besluttedes ikke i den anledning at forlænge fristen, fordi det ville være i strid med vedtægterne. Til gengæld besluttedes det, at bestyrelsen senest den 1. februar i årene fremover sender en servicemeddelelse ud med en dato for generalforsamlingen, ledsaget af en reminder om fristen for forslag den 1. marts.
 
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 23. marts.

 
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Bestyrelsesmøde den 19. februar 2020
 
Bestyrelsen drøftede rapporten ”Svanemøllen Skybrudstunnel - Supplerende idéhøring” (Hent rapporten her) og enedes om et høringssvar. Se andetsteds på hjemmesiden.
 
Bestyrelsen havde endvidere en længere drøftelse af tonen på Vinterbadets Facebookside, som desværre en sjælden gang imellem bliver ret så barsk. Man drøftede bl.a. muligheden for at slette upassende indlæg eller udelukke personer, der gik over stregen, men sådanne tiltag afvistes klart. Bestyrelsen ønsker ikke at tage den slags rigoristiske metoder i brug. Bestyrelsen lægger derfor op til, at medlemmerne holder selvjustits og bidrager til at alle holder den gode tone, men bestyrelsen vil også i enkelte tilfælde gå ind og kommentere på indlæg. Bestyrelsen vil stærkt opfordre alle medlemmer til at holde den gode tone og afstå fra enhver form for mudderkastning.
 
Næste bestyrelsesmøde er den 4. marts.

 

 
Bestyrelsesmøde den 7. januar 2020
 
Kort referat
 
Drift
Bestyrelsen drøftede problemet med små utætheder i taget over ny sauna og omklædningsrum. Pga. den megen regn må en løsning desværre udskydes til en mere tør periode. Der skal lægges nyt tagpap og udlægges sedummåtter (bevoksning).
 
Værkstedet, som ligger i skuret mellem udendørs omklædning og omklædning til ny sauna, er blevet ryddet op. LAVUK har hidtil fået lov til at benytte værkstedet, men aftalen er nu blevet opsagt pga. at badelauget har brug for mere plads til egne aktiviteter. Der udestår nu blot, at LAVUK afhenter deres værktøj m.v.
 
Der vil blive sørget for en bedre belysning på badebroen lige før trappen ned i vandet.
 
Trappen, som er ganske slidt og medtaget, er ved at være tjenlig til udskiftning, og bestyrelsen besluttede, at der skulle tages kontakt til ”Helgoland” mhp. at lade sig inspirere af den teknisk avancerede trappe, som denne vinterbadeklub har taget i brug.
 
Så snart vinterbadesæsonen er slut vil der blive igangsat et projekt mhp. afkøling af gulvet i ny sauna. En af de løsninger , der overvejes, er afkøling med cirkulerende havvand, hentet ved badebroen.
 
Bestyrelsen besluttede at skifte elleverandør fra Ørsted til SEA-NVE, hvor vi så vælger SEAS-NVE’s GlobalEnergi tilbud, der anbefales af Det Økologiske Råd som et af de mest bæredygtige. Strømmen koster 12 øre ekstra pr. kWh, som går ubeskåret til et fond, der udelukkende investerer i ny VE-produktionskapacitet, især vindmøller.
 
Økonomi/budgetopfølgning
Økonomien er meget sund. Der er indkommet ca. 100.000 mere fra ventelistegebyrer end budgetteret. Der står stadig ca. 1.300 på ventelisten, her hvor der inden længe bliver optaget 200 nye medlemmer fra listen.
 
De fleste udgifter ligger en smule under budgettet. Pt. står der ca. 1.992.000 på kontoen; dog kommer der udgifter på ca. 200.000 i løbet af januar, som hører til regnskabet for 2019. Med i det billede hører, at alle byggeomkostningerne fra ny sauna er betalt.
 
Ny sauna endte med at koste ca. 1.56 mio. Det er en større budgetoverskridelse, som har sin vigtigste forklaring i, at de forskellige løsninger, der blev valgt for at fastholde det kvalitetsniveau, bestyrelsen fra starten havde sigtet på, blev dyrere end forventet. Bestyrelsen konstaterede, at budgetoverskridelsen i lyset af den meget tilfredsstillende økonomi ikke ville få konsekvenser for foreningens økonomiske robusthed.
 
Jubilæumsfest den 25. januar
Festen finder sted mellem kl. 14:00 og 17:00. Der vil blive rejst professionelle partytelte på træterrasseområdet mellem badehuset og badebroen. Der vil blive serveret lidt godt til ganen og bobler, og der vil være underholdning, taler, sang og musik. Formanden har taget initiativ til udarbejdelsen af en fotobog, der skildrer badelaugets tiårige historie, og som vil kunne bestilles over nettet.
 
Kommende møder
Næste bestyrelsesmøde er den 4. marts, og den årlige ordinære generalforsamling finder sted den 28. april.

 

 
Referat af
Bestyrelsesmøde i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Torsdag den 19. december 2019
Sted: Hos Klaus og Bente
Tilstede: Klaus, Bente, Peter, Kristian, Lars og Svend.
Afbud: Anders, Anton, Helene.
 
Dagsorden
1.Valg af  ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat
5.  Drift: gammelt hus, nyt hus:   hvad er gjort siden sidst? mangler?Rengøring m.m
4. skur
6. Medlemsadministration  - optagelse af flere medlemmer? Henvendelse fra person.
7.  Julefest og jubilæumsfest
8.Nyhedsbrev
9. Kommende møder
10. Evt-mail om Nordhavn
 
 
Kort Referat
1.Valg af  ordstyrer
Peter valgtes.

2. Valg af referent
Svend valgtes.

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendtes.

4. Godkendelse af referat
Referatet godkendtes.
 
Fremover vil referaterne indeholde et afsnit til sidst med ”hvem-gør-hvad”, så der nemmere kan følges op. Svend tager hånd om det.

5.  Drift: gammelt hus, nyt hus:   hvad er gjort siden sidst? mangler? Rengøring m.m
Kristian: Saunaovn i gl. sauna har givet store problemer. Det drejer sig om nogle samlinger af ledninger til varmelegemerne, som er svage. Og de to kabler til hver oven er også af en ikke-varmebestandig type, som giver problemer det sidste stykke før ovnene. Oven i købet er de lagt uden føringsrør i gulvbetonen, så man kan ikke trække nye kabler i de gamle kablers sted. Vi bliver nødt til at føre nye kabler til sommer i loftet i stueetagen.
 
Kristian har via Ørsted fået elforbruget i den nye sauna oplyst. Det blev til ca. 158 kWt i døgnet, hvilket er lidt under halvdelen af hvad den gl. sauna bruger.
 
CO2-måling til styring af ventilationen i ny sauna: Kristian har målt CO2-indholdet i saunaen til 700 ppm, hvor 1000 ppm er anbefalet maksimumsniveau. Det vil sige at vi ventilerer mere end nødvendigt. Kristian arbejder videre med styringen af ventilatormotoren med signaler fra CO2-måleenheden.
 
Dørlukker: Døren er ikke stærk nok til at blive styret af en motoriseret dørlukker iflg. Nørholm og Lemming (dørfirma). Kristian betvivler dette og vil arbejde videre med problemet, som er at døren ikke lukker af sig selv og kræver et pænt skub for at lukke, hvorfor døren ofte står åben. Nørholm og Lemming anmodes om at give tilbud på en motoriseret dørlukning, der inkluderer en forstærkning af døren, der muliggør motorisering. Desuden bedes de give tilbud på motorisering af døren til foyeren i gl. badehus. Kristian har bolden.
 
Taget i ny sauna: Anders har bolden med at sikre en tætning af taget. Måske skal vi vente til foråret aht. vejrliget. Ved samme lejlighed skal sedumtaget fornyes og lægges korrekt.
 
Skur
Projektet om opførelse af et redskabsskur er droppet, i lyset af at vi overtager hele værkstedet fra LAVUK.
 
Søndag den 5. januar er der fælles arbejdsdag mhp. at tømme værkstedet for alt ubrugeligt.

6. Medlemsadministration  - optagelse af flere medlemmer? Henvendelse fra person.
Bestyrelsen gennemgik en række statistikker over besøgstallene for begge saunaer. Statistikkerne viste at der var rigelig plads. Det noteredes bl.a., at da vi sidst optog 400 ved sæsonstart kunne det ikke umiddelbart registreres over statistikken. Bestyrelsen besluttede på baggrund at statistikerne og drøftelserne, at der optages 200 nye medlemmer, som stipuleret i GF-vedtagelsen. Allan instrueres i at skrive ud til de berørte.s

7.  Julefest og jubilæumsfest
Klaus og Anders styrer julefesten, som medlemmet Mikaela er hovedkraften for. Forberedelserne starter på stedet kl. 14-tiden.
 
Jubilæumsfest den 25. januar: Klaus har konyakter med doiverse skuespillere. Klaus har også planer om andre aktiviteter ppå dagen.
 
Klaus har et mere gennemarbejdet koncept klar til næste bestyrelsesmøde den 7.1. Gode idéer er meget velkomne, helst inden jul.

8.Nyhedsbrev
Intet.

9. Kommende møder
Næste bestyrelsesmøde 7. januar 2020 hus Peter.
 
Fælles middag: 19. januar. Bente finder et godt sted.

10. Evt. Økonomi. Mail om Nordhavn
Forretningsgangen omkring fremsendelse og betaling af fakturaer strammes op for at undgå for sene betalinger. Alle fakturaer sendes til Svend.
 
Anders og Svend overtager projektet med grøn strøm fra Kristian. SEAS-NVE har et sådant tilbud.
 
Personsag – ikke refereret her
 


 
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Bestyrelsesmøde den 26. september 2019 kl. 19:00
 
Alle var tilstede: Klaus, Bente, Kristian, Lars, Anders, Helene, Peter, Anton, Svend
 
Kort referat
 
Klargøring  af badehus mv. til sæsonstart
Der kom 7 frivillige om lørdagen til den fælles arbejdsweekend, og 1 om søndagen. Alle ydede en god indsats.
 
Arbejdsplanen for opgaver inden sæsonstart er nu stort set ført ud i livet: Der er lagt nye saunasten i saunaen. Punkterede ruder er skiftet. Saunabænkene er blevet afslebet grundigt. Vi har forsøgt med noget specielt finsk saunavoks på saunabænkene, og det ser ud til at virke godt, uden at give det blakkede udseende, som paraffinolien giver. Saunamøbler har fået grundvask, også på bagsiden. Badehuset er vasket udvendigt, Der er indkøbt 2 nye standervimpler. Rustne cykelstativer er udskiftet og løse stativer skruet fast. Ovenlysvinduer er pudset både ud- og indvendigt. Lakerede flader er blevet slebet og lakeret. Indgangsdør 1. sal er blevet rettet op. Huller i ydervæg ved dør på 1. sal er blevet spartlet og malet. Vindueskarme og sålbænke er blevet gået efter og rettet op. Ledninger i loftet i teknikrummet er blevet lagt i bakker. Der er blevet ryddet op i teknikrummet. Grå trælistevæg i opholdsrummet er blevet malet. Glas omkring udendørs bad er blevet afkalket og renset.
 
Udestår: Der skal bestilles afskærmning i rustfrit stål til nederst i udendørs bad. Der skal fuges med sanitetssilikone mod væg ved alle håndvaskene. Risten foran hoveddøren skal skiftes, da man kan snuble over en kant, der stikker op, fordi risten har slået sig. Badetrappen skal afrenses for alger. Der skal bygges et mindre redskabsskur, som opstilles bag ved badehuset, ved kompostkassen.

Ny sauna
Ny sauna  er meget tæt på at være færdigbygget. Det forventes, at den kan åbnes medio oktober, dog vil fx gulvafkølingsanlægget først blive færdigt senere.

Generel drift
Rengøring: Det er afkalket i de to baderum, facaden er gjort ren, og der er aftalt hovedrengøring. Næste år skal vi have sat fliser op i baderummene, da vinylbeklædningen er ved at være for slidt.
 
Den lille sauna (den nye) vil være tændt i samme tidsrum som den store sauna.
 
Om brugen af lille sauna: I lille sauna må man sidde nøgen. Ellers samme regler som i store sauna, dvs. man skal sidde på et håndklæde.
 
Haven: Det syge egetræ fældes, bænkene flyttes en halv meter bagud og der skabes plads til en bænk mere. De fleste af græsstauderne halveres til marts og halvdelene plantes ud i grupper bag de flyttede bænke.
 
Kommunen er blevet kontaktet mhp. rottebekæmpelse.
 
Medlemsadministration
Der er skrevet ud til ud til 400 nye medlemmer, hvoraf nogle (35) har takket nej. Andre har meldt sig ud, så alt i alt forventes det, at der vil blive optaget ca. 500 nye medlemmer.
       
Sæsonstart, og indvielse af ny sauna
Det besluttedes, at sæsonen starter lørdag  den 28. september kl. 12:00 som sædvanlig med tale, fanfare, standerhejsning og et mindre traktement.
 
Der afholdes en reception medio oktober ved indvielsen af ny sauna, med fx fadøl mv.
 
Endelig afholdes en fest lørdag den 25. januar 2020 for at fejre badelaugets 10-årsjubilæum (den 23. januar).

9. Kommende møder
Bestyrelsesmøder: 7. november, 9. januar 2020 og 5. marts.
 
Generalforsamling: Tirsdag den 28. april 2020.

 

 
Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Bestyrelsesmøde den 26. september 2019 kl. 19:00
 
Alle var tilstede: Klaus, Bente, Kristian, Lars, Anders, Helene, Peter, Anton, Svend
 
Kort referat
 
Klargøring  af badehus mv. til sæsonstart
Der kom 7 frivillige om lørdagen til den fælles arbejdsweekend, og 1 om søndagen. Alle ydede en god indsats.
 
Arbejdsplanen for opgaver inden sæsonstart er nu stort set ført ud i livet: Der er lagt nye saunasten i saunaen. Punkterede ruder er skiftet. Saunabænkene er blevet afslebet grundigt. Vi har forsøgt med noget specielt finsk saunavoks på saunabænkene, og det ser ud til at virke godt, uden at give det blakkede udseende, som paraffinolien giver. Saunamøbler har fået grundvask, også på bagsiden. Badehuset er vasket udvendigt, Der er indkøbt 2 nye standervimpler. Rustne cykelstativer er udskiftet og løse stativer skruet fast. Ovenlysvinduer er pudset både ud- og indvendigt. Lakerede flader er blevet slebet og lakeret. Indgangsdør 1. sal er blevet rettet op. Huller i ydervæg ved dør på 1. sal er blevet spartlet og malet. Vindueskarme og sålbænke er blevet gået efter og rettet op. Ledninger i loftet i teknikrummet er blevet lagt i bakker. Der er blevet ryddet op i teknikrummet. Grå trælistevæg i opholdsrummet er blevet malet. Glas omkring udendørs bad er blevet afkalket og renset.
 
Udestår: Der skal bestilles afskærmning i rustfrit stål til nederst i udendørs bad. Der skal fuges med sanitetssilikone mod væg ved alle håndvaskene. Risten foran hoveddøren skal skiftes, da man kan snuble over en kant, der stikker op, fordi risten har slået sig. Badetrappen skal afrenses for alger. Der skal bygges et mindre redskabsskur, som opstilles bag ved badehuset, ved kompostkassen.

Ny sauna
Ny sauna  er meget tæt på at være færdigbygget. Det forventes, at den kan åbnes medio oktober, dog vil fx gulvafkølingsanlægget først blive færdigt senere.

Generel drift
Rengøring: Det er afkalket i de to baderum, facaden er gjort ren, og der er aftalt hovedrengøring. Næste år skal vi have sat fliser op i baderummene, da vinylbeklædningen er ved at være for slidt.
 
Den lille sauna (den nye) vil være tændt i samme tidsrum som den store sauna.
 
Om brugen af lille sauna: I lille sauna må man sidde nøgen. Ellers samme regler som i store sauna, dvs. man skal sidde på et håndklæde.
 
Haven: Det syge egetræ fældes, bænkene flyttes en halv meter bagud og der skabes plads til en bænk mere. De fleste af græsstauderne halveres til marts og halvdelene plantes ud i grupper bag de flyttede bænke.
 
Kommunen er blevet kontaktet mhp. rottebekæmpelse.
 
Medlemsadministration
Der er skrevet ud til ud til 400 nye medlemmer, hvoraf nogle (35) har takket nej. Andre har meldt sig ud, så alt i alt forventes det, at der vil blive optaget ca. 500 nye medlemmer.
       
Sæsonstart, og indvielse af ny sauna
Det besluttedes, at sæsonen starter lørdag  den 28. september kl. 12:00 som sædvanlig med tale, fanfare, standerhejsning og et mindre traktement.
 
Der afholdes en reception medio oktober ved indvielsen af ny sauna, med fx fadøl mv.
 
Endelig afholdes en fest lørdag den 25. januar 2020 for at fejre badelaugets 10-årsjubilæum (den 23. januar).

9. Kommende møder
Bestyrelsesmøder: 7. november, 9. januar 2020 og 5. marts.
 
Generalforsamling: Tirsdag den 28. april 2020.
 

Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Kort referat af bestyrelsesmødet den 28. juni 2019
 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger, jfr. (gen)valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen den 25. april:
Formand: Klaus Lange
Næstformand: Kristian Møller Pedersen
Kasserer: Svend Ole Seeberg Friis
Sekretær: Jonas Anton Voss

Bestyrelsen færdigbehandlede et forslag til plan for en lang række vedligeholdelses- og reparationsarbejder på badehus og øvrige faciliteter hen over sommeren, forud for starten på den kommende vinterbadesæson. Opgaveansvaret blev fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Det drejer sig bl.a. om grundvask, afslibning og oliering af saunamøbler, udvendig vask af huset, udskiftning af defekte og fastgørelse af løse cykelstativer, nye sten i saunaovnene, pudsning af ovenlysvinduer, udskiftning af punkteret termorude, afrensning og afkalkning af glasvægge ved kaskadebadet, fugning mod væg ved alle håndvaske, slibning og lakering af lakerede flader og generel oprydning. Det besluttedes at afholde en arbejdsweekend den 7.-8. september, hvor der via nyhedsbrevet også inviteres frivillige, der trakteres med sandwich, kaffe og kage mm.
 
Bestyrelsen drøftede fremdriften i byggeriet af ny sauna. Det var igangsat mandag den 24. juni, det skred planmæssigt frem, og man var allerede nået forholdsvis langt. Det af bestyrelsen nedsatte byggeudvalg har i bestyrelsessammenhæng ansvaret for at alt kører som det skal, mens den konkrete daglige byggestyring ligger hos den byggeleder, arkitekt Søren Sørensen, som er blevet hyret til opgaven. Byggefirmaet B&O A/S er efter en licitation med deltagelse af 5 byggefirmaer valgt til at udføre arbejdet. Firmaet afgav det billigste tilbud, som dog overskred budgettet med ca. 400.000. Laugets administrator, Allan Boe Pedersen, var blevet kontaktet desangående, og han havde skriftligt kommenteret udførligt herom, med den konklusion, at budgetoverskridelsen var fuldt forsvarlig, når man tog vinterbadelaugets meget gode økonomiske situation, praksis ved tidligere overskridelse samt det generelt stærkt forøgede prisniveau i en ophedet byggebranche i betragtning. Alene kontingentindtægterne fra optaget af de 400 nye medlemmer, som besluttet på generalforsamlingen sidste år når den nye sauna står klar, ville på et år mere end dække budgetoverskridelsen.
 
Desuden drøftedes medlemsadministrationen, herunder optag af nye medlemmer. Der er iflg. Allan 1.436 på ventelisten, efter optag af 40 nye medlemmer. Allan forventer, at der ordinært kan optages omkring 25 flere, efter vi har set hvor mange der ikke har betalt engang sidst i juli. Med hensyn til den øvrige optagelse fra ventelisten kontaktes næste 400 nye medlemmer vedrørende kontingentbetaling og aktivt medlemskab med udstedelse af medlemsarmbånd op til vi igen slår dørene op for vinterbadesæsonen 2019-2020.
 
Åbningsdagen for den kommende vinterbadesæson blev sat til lørdag den 28. september kl. 12:00. Der vil være standerhejsning, pindemadder, øl og tale af formanden. Første gæstedag bliver lørdag den 5. oktober. Gæstedage er som bekendt den første lørdag hver måned.
 
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 26. september.
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø