Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Bestyrelsesmøde den 26. september 2019 kl. 19:00
 
Alle var tilstede: Klaus, Bente, Kristian, Lars, Anders, Helene, Peter, Anton, Svend
 
Kort referat
 
Klargøring  af badehus mv. til sæsonstart
Der kom 7 frivillige om lørdagen til den fælles arbejdsweekend, og 1 om søndagen. Alle ydede en god indsats.
 
Arbejdsplanen for opgaver inden sæsonstart er nu stort set ført ud i livet: Der er lagt nye saunasten i saunaen. Punkterede ruder er skiftet. Saunabænkene er blevet afslebet grundigt. Vi har forsøgt med noget specielt finsk saunavoks på saunabænkene, og det ser ud til at virke godt, uden at give det blakkede udseende, som paraffinolien giver. Saunamøbler har fået grundvask, også på bagsiden. Badehuset er vasket udvendigt, Der er indkøbt 2 nye standervimpler. Rustne cykelstativer er udskiftet og løse stativer skruet fast. Ovenlysvinduer er pudset både ud- og indvendigt. Lakerede flader er blevet slebet og lakeret. Indgangsdør 1. sal er blevet rettet op. Huller i ydervæg ved dør på 1. sal er blevet spartlet og malet. Vindueskarme og sålbænke er blevet gået efter og rettet op. Ledninger i loftet i teknikrummet er blevet lagt i bakker. Der er blevet ryddet op i teknikrummet. Grå trælistevæg i opholdsrummet er blevet malet. Glas omkring udendørs bad er blevet afkalket og renset.
 
Udestår: Der skal bestilles afskærmning i rustfrit stål til nederst i udendørs bad. Der skal fuges med sanitetssilikone mod væg ved alle håndvaskene. Risten foran hoveddøren skal skiftes, da man kan snuble over en kant, der stikker op, fordi risten har slået sig. Badetrappen skal afrenses for alger. Der skal bygges et mindre redskabsskur, som opstilles bag ved badehuset, ved kompostkassen.

Ny sauna
Ny sauna  er meget tæt på at være færdigbygget. Det forventes, at den kan åbnes medio oktober, dog vil fx gulvafkølingsanlægget først blive færdigt senere.

Generel drift
Rengøring: Det er afkalket i de to baderum, facaden er gjort ren, og der er aftalt hovedrengøring. Næste år skal vi have sat fliser op i baderummene, da vinylbeklædningen er ved at være for slidt.
 
Den lille sauna (den nye) vil være tændt i samme tidsrum som den store sauna.
 
Om brugen af lille sauna: I lille sauna må man sidde nøgen. Ellers samme regler som i store sauna, dvs. man skal sidde på et håndklæde.
 
Haven: Det syge egetræ fældes, bænkene flyttes en halv meter bagud og der skabes plads til en bænk mere. De fleste af græsstauderne halveres til marts og halvdelene plantes ud i grupper bag de flyttede bænke.
 
Kommunen er blevet kontaktet mhp. rottebekæmpelse.
 
Medlemsadministration
Der er skrevet ud til ud til 400 nye medlemmer, hvoraf nogle (35) har takket nej. Andre har meldt sig ud, så alt i alt forventes det, at der vil blive optaget ca. 500 nye medlemmer.
       
Sæsonstart, og indvielse af ny sauna
Det besluttedes, at sæsonen starter lørdag  den 28. september kl. 12:00 som sædvanlig med tale, fanfare, standerhejsning og et mindre traktement.
 
Der afholdes en reception medio oktober ved indvielsen af ny sauna, med fx fadøl mv.
 
Endelig afholdes en fest lørdag den 25. januar 2020 for at fejre badelaugets 10-årsjubilæum (den 23. januar).

9. Kommende møder
Bestyrelsesmøder: 7. november, 9. januar 2020 og 5. marts.
 
Generalforsamling: Tirsdag den 28. april 2020.
 

Svanemøllebugtens Vinterbadelaug
Kort referat af bestyrelsesmødet den 28. juni 2019
 
Bestyrelsen konstituerede sig som følger, jfr. (gen)valg af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen den 25. april:
Formand: Klaus Lange
Næstformand: Kristian Møller Pedersen
Kasserer: Svend Ole Seeberg Friis
Sekretær: Jonas Anton Voss

Bestyrelsen færdigbehandlede et forslag til plan for en lang række vedligeholdelses- og reparationsarbejder på badehus og øvrige faciliteter hen over sommeren, forud for starten på den kommende vinterbadesæson. Opgaveansvaret blev fordelt på bestyrelsesmedlemmerne. Det drejer sig bl.a. om grundvask, afslibning og oliering af saunamøbler, udvendig vask af huset, udskiftning af defekte og fastgørelse af løse cykelstativer, nye sten i saunaovnene, pudsning af ovenlysvinduer, udskiftning af punkteret termorude, afrensning og afkalkning af glasvægge ved kaskadebadet, fugning mod væg ved alle håndvaske, slibning og lakering af lakerede flader og generel oprydning. Det besluttedes at afholde en arbejdsweekend den 7.-8. september, hvor der via nyhedsbrevet også inviteres frivillige, der trakteres med sandwich, kaffe og kage mm.
 
Bestyrelsen drøftede fremdriften i byggeriet af ny sauna. Det var igangsat mandag den 24. juni, det skred planmæssigt frem, og man var allerede nået forholdsvis langt. Det af bestyrelsen nedsatte byggeudvalg har i bestyrelsessammenhæng ansvaret for at alt kører som det skal, mens den konkrete daglige byggestyring ligger hos den byggeleder, arkitekt Søren Sørensen, som er blevet hyret til opgaven. Byggefirmaet B&O A/S er efter en licitation med deltagelse af 5 byggefirmaer valgt til at udføre arbejdet. Firmaet afgav det billigste tilbud, som dog overskred budgettet med ca. 400.000. Laugets administrator, Allan Boe Pedersen, var blevet kontaktet desangående, og han havde skriftligt kommenteret udførligt herom, med den konklusion, at budgetoverskridelsen var fuldt forsvarlig, når man tog vinterbadelaugets meget gode økonomiske situation, praksis ved tidligere overskridelse samt det generelt stærkt forøgede prisniveau i en ophedet byggebranche i betragtning. Alene kontingentindtægterne fra optaget af de 400 nye medlemmer, som besluttet på generalforsamlingen sidste år når den nye sauna står klar, ville på et år mere end dække budgetoverskridelsen.
 
Desuden drøftedes medlemsadministrationen, herunder optag af nye medlemmer. Der er iflg. Allan 1.436 på ventelisten, efter optag af 40 nye medlemmer. Allan forventer, at der ordinært kan optages omkring 25 flere, efter vi har set hvor mange der ikke har betalt engang sidst i juli. Med hensyn til den øvrige optagelse fra ventelisten kontaktes næste 400 nye medlemmer vedrørende kontingentbetaling og aktivt medlemskab med udstedelse af medlemsarmbånd op til vi igen slår dørene op for vinterbadesæsonen 2019-2020.
 
Åbningsdagen for den kommende vinterbadesæson blev sat til lørdag den 28. september kl. 12:00. Der vil være standerhejsning, pindemadder, øl og tale af formanden. Første gæstedag bliver lørdag den 5. oktober. Gæstedage er som bekendt den første lørdag hver måned.
 
Næste bestyrelsesmøde finder sted den 26. september.
SVANEMØLLEBUGTENS VINTERBADELAUG | SVANEKNOPPEN 7 | 2100 KØBENHAVN Ø